<-- Matthew 24:39 | Matthew 24:41 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 24:40

Matthew 24:40 - ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܬ݁ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܘܚܰܕ݂ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܀

Translations

(Etheridge) Then two shall be in the field; one shall be taken, and one be left.

(Murdock) Then will two [men] be in the field; the one will be taken, and the other left.

(Lamsa) Then two men will be in the field, one will be taken away and the other left.

(KJV) Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62040-24400 - - - - - - No - - -
ܬܪܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ 2:23023 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62040-24401 - Masculine - - - - No - - -
ܢܗܘܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ 2:5139 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-24402 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܒܩܪܝܬܐ ܒ݁ܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ 2:19068 ܩܪܝܬܐ Noun village, field 519 198 62040-24403 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62040-24404 - Masculine - - - - No - - -
ܢܬܕܒܪ ܢܶܬ݁ܕ݁ܒ݂ܰܪ 2:4126 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 62040-24405 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܘܚܕ ܘܚܰܕ݂ 2:6239 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62040-24406 - Masculine - - - - No - - -
ܢܫܬܒܩ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ 2:20563 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62040-24407 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.