<-- Matthew 24:41 | Matthew 24:43 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 24:42

Matthew 24:42 - ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Be wakeful therefore, because ye know not in what hour cometh your Lord.

(Murdock) Watch, therefore, since ye know not at what hour your Lord cometh.

(Lamsa) Be alert, therefore, for you do not know at what hour your Lord will come.

(KJV) Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܬܬܥܝܪܘ ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ 2:15554 ܥܪ Verb awake, wake up, watch, arouse 426 167 62040-24420 Second Masculine Plural - Imperative ETTAPHAL No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62040-24421 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-24422 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ 2:25890 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62040-24423 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-24424 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܒܐܝܕܐ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ 2:664 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62040-24425 - Feminine Singular - - - No - - -
ܫܥܬܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ 2:22050 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 62040-24426 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܐ ܐܳܬ݂ܶܐ 2:2077 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-24427 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܪܟܘܢ ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ 2:12411 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62040-24428 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.