<-- Matthew 24:46 | Matthew 24:48 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 24:47

Matthew 24:47 - ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܢܩܺܝܡܺܝܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) Amen I say to you, that he will establish him over all that he hath.

(Murdock) Verily I say to you, He will place him over all that he hath.

(Lamsa) Truly I say to you, he will appoint him over all that he has.

(KJV) Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܝܢ ܐܰܡܺܝܢ 2:1109 ܐܡܝܢ Particle Amen, verily 19 23 62040-24470 - - - - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-24471 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-24472 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-24473 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܢܩܝܡܝܘܗܝ ܕ݁ܰܢܩܺܝܡܺܝܘܗ݈ܝ 2:18275 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62040-24474 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Third Masculine Singular
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62040-24475 - - - - - - No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62040-24476 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62040-24477 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62040-24478 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.