<-- Matthew 25:23 | Matthew 25:25 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 25:24

Matthew 25:24 - ܩܪܶܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܟ݁ܰܟ݁ܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܰܫܝܳܐ ܘܚܳܨܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܙܪܰܥܬ݁ ܘܰܡܟ݂ܰܢܶܫ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܬ݁ ܀

Translations

(Etheridge) But he also drew near who had received the one talent, and said, My lord, I knew thee, that thou wast a hard man, reaping where thou hadst not sowed, and gathering together from whence thou hadst not dispersed.

(Murdock) And he also that received the one talent, came and said: My lord, I knew thee, that thou art a hard man, reaping where thou hast not sowed, and gathering where thou hast not scattered;

(Lamsa) Then the one who received one talent also came up, and he said, My lord, I knew that you are a hard man, and you reap where you did not sow, and gather where you did not scatter.

(KJV) Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܩܪܒ ܩܪܶܒ݂ 2:18999 ܩܪܒ Verb near, touch, come, near, bring near, offer, fight 517 197 62040-25240 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-25241 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62040-25242 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-25243 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܢܣܒ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ 2:13160 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62040-25244 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܚܕܐ ܚܕ݂ܳܐ 2:6245 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62040-25245 - Feminine - - - - No - - -
ܟܟܪܐ ܟ݁ܰܟ݁ܪܳܐ 2:9999 ܟܟܪܐ Noun talent 214 102 62040-25246 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-25247 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܪܝ ܡܳܪܝ 2:12405 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62040-25248 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:25883 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62040-25249 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-252410 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 62040-252411 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܕܓܒܪܐ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3493 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62040-252412 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:1480 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-252413 Second Masculine Singular - - - No - - -
ܩܫܝܐ ܩܰܫܝܳܐ 2:19158 ܩܫܐ Adjective hard, strong, rough 522 199 62040-252414 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܨܕ ܘܚܳܨܶܕ݂ 2:25446 ܚܨܕ Verb reap 154 80 62040-252415 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-252416 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܐܝܟܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ 2:629 ܐܝܟܐ Particle where 13 18 62040-252417 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-252418 - - - - - - No - - -
ܙܪܥܬ ܙܪܰܥܬ݁ 2:5960 ܙܪܥ Verb sow 121 67 62040-252419 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܡܟܢܫ ܘܰܡܟ݂ܰܢܶܫ 2:26393 ܟܢܫ Verb assemble, gather 219 103 62040-252420 Second Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬ ܐܰܢ݈ܬ݁ 2:23324 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-252421 Second Masculine Singular - - - Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-252422 - - - - - - No - - -
ܐܝܟܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ 2:629 ܐܝܟܐ Particle where 13 18 62040-252423 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-252424 - - - - - - No - - -
ܒܕܪܬ ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܬ݁ 2:2345 ܒܕܪ Verb scatter, disperse, spend, waste, scare away 36 33 62040-252425 Second Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.