<-- Matthew 26:18 | Matthew 26:20 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 26:19

Matthew 26:19 - ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܛܰܝܶܒ݂ܘ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And the disciples did as Jeshu had commanded, and prepared the passover.

(Murdock) And his disciples did as Jesus directed them, and made ready the Passover.

(Lamsa) And his disciples did as Jesus had commanded them; and they prepared the passover.

(KJV) And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:11234 ܠܡܕ Noun disciple 614 239 62040-26190 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܥܒܕܘ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ 2:14979 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62040-26191 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܝܟܢܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ 2:638 ܐܝܟܢ Particle as, how 13 18 62040-26192 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܦܩܕ ܕ݁ܰܦ݂ܩܰܕ݂ 2:16993 ܦܩܕ Verb command 454 177 62040-26193 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62040-26194 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62040-26195 - - - - - - No - - -
ܘܛܝܒܘ ܘܛܰܝܶܒ݂ܘ 2:7969 ܛܘܒ Verb ready 168 85 62040-26196 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
ܦܨܚܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ 2:16945 ܦܨܚ Noun Passover 454 177 62040-26197 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.