<-- Matthew 26:28 | Matthew 26:30 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 26:29

Matthew 26:29 - ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܫܬ݁ܶܝܘܗ݈ܝ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܀

Translations

(Etheridge) But I say to you, that I will not drink from henceforth of this product of the vines, until the day in which I shall drink it with you new in the kingdom of Aloha.

(Murdock) But I say to you, that I will henceforth not drink of this product of the vine, until the day in which I shall drink it with you new in the kingdom of God.

(Lamsa) But I say to you, from now on I shall not drink from this fruit of the vine, until the day when I drink it anew with you in the kingdom of God.

(KJV) But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-26290 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-26291 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62040-26292 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-26293 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-26294 - - - - - - No - - -
ܐܫܬܐ ܐܶܫܬ݁ܶܐ 2:22514 ܫܬܐ Verb drink 31 31 62040-26295 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-26296 - - - - - - No - - -
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62040-26297 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-26298 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-26299 - Masculine Singular - - - No - - -
ܝܠܕܐ ܝܰܠܕ݁ܳܐ 2:9132 ܝܠܕ Noun birth, offspring, fruit 192 94 62040-262910 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܓܦܬܐ ܕ݁ܰܓ݂ܦ݂ܶܬ݁ܳܐ 2:3981 ܓܦܢ Noun vine 76 50 62040-262911 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62040-262912 - - - - - - No - - -
ܠܝܘܡܐ ܠܝܰܘܡܳܐ 2:9007 ܝܘܡ Noun day 190 92 62040-262913 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܗ ܕ݁ܒ݂ܶܗ 2:2249 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62040-262914 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܫܬܝܘܗܝ ܐܶܫܬ݁ܶܝܘܗ݈ܝ 2:22519 ܫܬܐ Verb drink 31 31 62040-262915 First Common Singular - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
ܥܡܟܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ 2:15792 ܥܡ Particle with 416 164 62040-262916 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܚܕܬܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ 2:6372 ܚܕܬ Adjective new 129 70 62040-262917 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܡܠܟܘܬܗ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ 2:11984 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 62040-262918 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܒܝ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ 2:40 ܐܒ Noun father 2 13 62040-262919 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.