<-- Matthew 26:46 | Matthew 26:48 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 26:47

Matthew 26:47 - ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܗܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܥܰܡܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܥܰܡ ܣܰܦ݂ܣܺܪܶܐ ܘܚܽܘܛܪܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And while he was speaking, behold, Jihuda the traitor, one from the twelve, came, and a great multitude with him, with swords and clubs, from the chief priests and elders of the people.

(Murdock) And while he was yet speaking, lo, Judas the betrayer, one of the twelve, arrived; and a great multitude with him, with swords and clubs, from the presence of the chief priests and elders of the people.

(Lamsa) While he was speaking, behold, Judas the traitor, one of the twelve, came and with him a large crowd with swords and staves, from the high priests and the elders of the people.

(KJV) And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܥܕ ܘܥܰܕ݂ 2:15186 ܥܕ Particle while, until 400 158 62040-26470 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܽܘ 2:5005 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62040-26471 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܡܡܠܠ ܡܡܰܠܶܠ 2:12055 ܡܠ Verb speak 273 122 62040-26472 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62040-26473 - - - - - - No - - -
ܝܗܘܕܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ 2:8927 ܝܗܘܕܐ Proper Noun Judas 189 92 62040-26474 - - - - - - No - - -
ܡܫܠܡܢܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ 2:21446 ܫܠܡ Noun betrayer, traitor 307 134 62040-26475 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62040-26476 - Masculine - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-26477 - - - - - - No - - -
ܬܪܥܣܪܬܐ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܳܐ 2:16079 ܬܪܝܢ Numeral twelve 621 243 62040-26478 - Feminine - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܶܬ݂ܳܐ 2:2076 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-26479 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܟܢܫܐ ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ 2:10314 ܟܢܫ Noun gathering, multitude, council, assembly, crowd 219 103 62040-264710 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 62040-264711 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ 2:13928 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62040-264712 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62040-264713 - - - - - - No - - -
ܣܦܣܪܐ ܣܰܦ݂ܣܺܪܶܐ 2:14728 ܣܦܣܝܪܐ Noun sword 386 154 62040-264714 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܚܘܛܪܐ ܘܚܽܘܛܪܶܐ 2:6506 ܚܘܛܪܐ Noun rod, staff 131 71 62040-264715 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-264716 - - - - - - No - - -
ܠܘܬ ܠܘܳܬ݂ 2:11136 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62040-264717 - - - - - - No - - -
ܪܒܝ ܪܰܒ݁ܰܝ 2:19210 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 62040-264718 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܟܗܢܐ ܟ݁ܳܗܢܶܐ 2:9834 ܟܗܢ Noun priest 206 100 62040-264719 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܩܫܝܫܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ 2:19136 ܩܫ Noun elder 522 199 62040-264720 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܥܡܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ 2:15802 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62040-264721 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.