<-- Matthew 26:54 | Matthew 26:56 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 26:55

Matthew 26:55 - ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܣܰܦ݂ܣܺܪܶܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܛܪܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܢܝ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܘܠܳܐ ܐܶܚܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܀

Translations

(Etheridge) In that hour Jeshu said to the multitudes, As against a robber are you come out, with swords, and with clubs, to seize me ? Every day with you in the temple I sat and taught, and you did not apprehend me.

(Murdock) At that time Jesus said to the multitude: Have ye come out, as against a cut-throat, with swords and clubs, to take me ? I daily sat with you, and taught in the temple, and ye did not apprehend me.

(Lamsa) At that very hour Jesus said to the people, Have you come out with swords and staves to arrest me like a bandit? I sat with you every day, teaching in the temple, and you did not arrest me.

(KJV) In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܗܝ ܒ݁ܗܳܝ 2:5035 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-26550 - Feminine Singular - - - No - - -
ܫܥܬܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ 2:22050 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 62040-26551 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܡܪ ܐܶܡܰܪ 2:1242 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-26552 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62040-26553 - - - - - - No - - -
ܠܟܢܫܐ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ 2:10322 ܟܢܫ Noun gathering, multitude, council, assembly, crowd 219 103 62040-26554 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62040-26555 - - - - - - No - - -
ܕܥܠ ܕ݁ܥܰܠ 2:15688 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62040-26556 - - - - - - No - - -
ܓܝܣܐ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ 2:3709 ܓܝܣ Noun robber, bandit 69 47 62040-26557 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܦܩܬܘܢ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ 2:13421 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62040-26558 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܣܦܣܪܐ ܒ݁ܣܰܦ݂ܣܺܪܶܐ 2:14725 ܣܦܣܝܪܐ Noun sword 386 154 62040-26559 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܚܘܛܪܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܛܪܶܐ 2:6505 ܚܘܛܪܐ Noun rod, staff 131 71 62040-265510 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܬܐܚܕܘܢܢܝ ܕ݁ܬ݂ܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܢܝ 2:513 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 62040-265511 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No First Common Singular
ܟܠܝܘܡ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ 2:9006 ܟܠ Idiom everyday 216 102 62040-265512 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62040-265513 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܗܝܟܠܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ 2:5167 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 62040-265514 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܬܒ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ 2:26219 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 62040-265515 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܝܬ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ 2:5148 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-265516 First Common Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܡܠܦ ܘܡܰܠܶܦ݂ 2:26023 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62040-265517 First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-265518 - - - - - - No - - -
ܐܚܕܬܘܢܢܝ ܐܶܚܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢܳܢܝ 2:488 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 62040-265519 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.