<-- Matthew 27:15 | Matthew 27:17 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 27:16

Matthew 27:16 - ܐܰܣܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܒ݁ܰܪ‌ܐܰܒ݁ܰܐ ܀

Translations

(Etheridge) But there was (then) bound a notorious prisoner who was called Bar-aba.

(Murdock) And they had then in bonds a noted prisoner, called Bar Abas.

(Lamsa) They had a well-known prisoner, called Bar-Abbas, who was bound.

(KJV) And they had then a notable prisoner, called Barabbas.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܣܝܪ ܐܰܣܺܝܪ 2:23589 ܐܣܪ Verb bind, fasten 25 27 62040-27160 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62040-27161 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62040-27162 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-27163 - - - - - - No - - -
ܐܣܝܪܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ 2:1671 ܐܣܪ Participle Adjective prisoner, sergeant, bound 23 26 62040-27164 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܕܝܥܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܳܐ 2:8606 ܝܕܥ Participle Adjective apparent, known, certain, notable 187 91 62040-27165 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܬܩܪܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ 2:18838 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62040-27166 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܒܪ‌ܐܒܐ ܒ݁ܰܪ‌ܐܰܒ݁ܰܐ 2:3176 ܒܪ‌ܐܒܐ Proper Noun Barabbas 53 40 62040-27167 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.