<-- Matthew 27:7 | Matthew 27:9 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 27:8

Matthew 27:8 - ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܐܳܓ݂ܽܘܪܣܳܐ ܗܰܘ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Wherefore that field has been called, The field of blood, until this day.

(Murdock) Wherefore that field is called the field of blood, unto this day.

(Lamsa) On this account that field was called The field of blood, to this day.

(KJV) Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62040-27080 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-27081 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܬܩܪܝ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ 2:18827 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62040-27082 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܐܓܘܪܣܐ ܐܳܓ݂ܽܘܪܣܳܐ 2:178 ܐܓܘܪܣܐ Noun land, field, farms 3 14 62040-27083 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-27084 - Masculine Singular - - - No - - -
ܩܪܝܬܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ 2:19083 ܩܪܝܬܐ Noun village, field 519 198 62040-27085 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܕܡܐ ܕ݁ܰܕ݂ܡܳܐ 2:4674 ܕܡ Noun blood 93 56 62040-27086 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62040-27087 - - - - - - No - - -
ܠܝܘܡܢܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ 2:9014 ܝܘܡ Noun to-day 190 92 62040-27088 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.