<-- Matthew 1:25 | Matthew 2:2 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 2:1

Matthew 2:1 - ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܰܝ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܓ݂ܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀

Translations

(Etheridge) NOW when Jeshu was born in Beth-lechem of Jehuda, in the days of Herodes the king, there came Magians [Magushee;] from the East to Urishlem:

(Murdock) Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea, in the days of Herod the king, there came Magi from the east unto Jerusalem,

(Lamsa) WHEN Jesus was born in Bethlehem of Judah, in the days of Herod the king, there came Magi from the East to Jerusalem.

(KJV) Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-02010 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62040-02011 - - - - - - No - - -
ܐܬܝܠܕ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ 2:9088 ܝܠܕ Verb beget, bear 192 94 62040-02012 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62040-02013 - - - - - - No - - -
ܒܒܝܬ‌ܠܚܡ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ 2:2670 ܒܝܬ‌ܠܚܡ Proper Noun Bethlehem 43 35 62040-02014 - - - - - - No - - -
ܕܝܗܘܕܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ 2:8903 ܝܗܘܕ Proper Noun Judea 189 92 62040-02015 - - - - - - No - - -
ܒܝܘܡܝ ܒ݁ܝܰܘܡܰܝ 2:8974 ܝܘܡ Noun day 190 92 62040-02016 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܗܪܘܕܣ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ 2:5362 ܗܪܘܕܣ Proper Noun Herod the Great 106 61 62040-02017 - - - - - - No - - -
ܡܠܟܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ 2:11969 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 62040-02018 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܘ ܐܶܬ݂ܰܘ 2:2079 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-02019 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܓܘܫܐ ܡܓ݂ܽܘܫܶܐ 2:11382 ܡܓܫ Noun Magi, Magian 250 114 62040-020110 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-020111 - - - - - - No - - -
ܡܕܢܚܐ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ 2:4822 ܕܢܚ Noun east, Orient 254 116 62040-020112 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ 2:336 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62040-020113 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.