<-- Matthew 2:16 | Matthew 2:18 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 2:17

Matthew 2:17 - ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܡܰܠܺܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܀

Translations

(Etheridge) Then was fulfilled what was spoken by Eramio the prophet, who said,

(Murdock) Then was that fulfilled, which was spoken by Jeremiah the prophet, saying:

(Lamsa) Then was fulfilled what was said by the prophet Jeremiah who said,

(KJV) Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܝܕܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ 2:4406 ܗܝܕܝܢ Particle then, afterwards, next 103 60 62040-02170 - - - - - - No - - -
ܐܬܡܠܝ ܐܶܬ݂ܡܰܠܺܝ 2:11738 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62040-02171 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62040-02172 - Common - - - - No - - -
ܕܐܬܐܡܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ 2:1278 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-02173 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܝܕ ܒ݁ܝܰܕ݂ 2:588 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62040-02174 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܐܪܡܝܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ 2:1950 ܐܪܡܝܐ Proper Noun Jeremiah 28 30 62040-02175 - - - - - - No - - -
ܢܒܝܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ 2:12621 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62040-02176 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܡܪ ܕ݁ܶܐܡܰܪ 2:1264 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-02177 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.