<-- Matthew 6:25 | Matthew 6:27 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 6:26

Matthew 6:26 - ܚܽܘܪܘ ܒ݁ܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܙܳܪܥܺܝܢ ܘܠܳܐ ܚܳܨܕ݁ܺܝܢ ܘܠܳܐ ܚܳܡܠܺܝܢ ܒ݁ܰܐܘܨܪܶܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܡܬ݂ܰܪܣܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Behold the fowls of the heaven; they sow not, neither do they reap, nor collect into granaries; yet your Father who is in heaven nourisheth them: are you not far more considerable than they ?

(Murdock) Look at the birds of heaven; which sow not, and reap not, and gather not into storehouses, but your Father who is in heaven feedeth them. Are not ye more important than they ?

(Lamsa) Watch the birds of the sky, for they do not sow, neither do they harvest, nor gather into barns, and yet your Father in heaven feeds them. Are you not much more important than they?

(KJV) Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܘܪܘ ܚܽܘܪܘ 2:6549 ܚܪ Verb look, behold 134 72 62040-06260 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܒܦܪܚܬܐ ܒ݁ܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ 2:17098 ܦܪܚ Noun bird 460 179 62040-06261 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܝܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21648 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62040-06262 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-06263 - - - - - - No - - -
ܙܪܥܝܢ ܙܳܪܥܺܝܢ 2:5958 ܙܪܥ Verb sow 121 67 62040-06264 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-06265 - - - - - - No - - -
ܚܨܕܝܢ ܚܳܨܕ݁ܺܝܢ 2:7529 ܚܨܕ Verb reap 154 80 62040-06266 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-06267 - - - - - - No - - -
ܚܡܠܝܢ ܚܳܡܠܺܝܢ 2:7241 ܚܡܠ Verb gather in 147 77 62040-06268 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܒܐܘܨܪܐ ܒ݁ܰܐܘܨܪܶܐ 2:287 ܐܘܨܪܐ Noun store-house, barn, repository 7 16 62040-06269 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܒܘܟܘܢ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ 2:48 ܐܒ Noun father 2 13 62040-062610 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܒܫܡܝܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21647 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 62040-062611 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܡܬܪܣܐ ܡܬ݂ܰܪܣܶܐ 2:23063 ܬܪܣܝ Verb nourish, support, feed 621 242 62040-062612 Third Masculine Singular - Active Participle PALPEL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62040-062613 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-062614 - - - - - - No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 62040-062615 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-062616 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܡܝܬܪܝܢ ܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ 2:26279 ܝܬܪ Verb gain, remain over, abound, abound, prefer, benefit 200 98 62040-062617 Second Masculine Plural - Passive Participle PAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62040-062618 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62040-062619 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.