<-- Matthew 8:27 | Matthew 8:29 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 8:28

Matthew 8:28 - ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܓ݂ܳܕ݂ܪܳܝܶܐ ܐܰܪܥܽܘܗ݈ܝ ܬ݁ܪܶܝܢ ܕ݁ܰܝܘܳܢܶܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܢܶܥܒ݁ܰܪ ܒ݁ܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And when Jeshu came to the other side, to the region of the Godroyee, there met him two demoniacs, who came forth from the place of sepulchres, exceedingly malignant, insomuch that no man could pass by that way.

(Murdock) And when Jesus arrived at the farther shore, in the country of the Gadarenes, there met him two demoniacs, who came out from the sepulchres, very furious, so that no one could pass that way.

(Lamsa) And when Jesus came to the port on the other side, to the country of the Gadarenes, he was met by two lunatics, who were just coming out of the cemetery. They were exceedingly vicious so that noman would dare to pass by that road.

(KJV) And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62040-08280 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܶܬ݂ܳܐ 2:2076 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-08281 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62040-08282 - - - - - - No - - -
ܠܥܒܪܐ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ 2:15156 ܥܒܪ Noun crossing 399 158 62040-08283 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܬܪܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ 2:2215 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62040-08284 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܓܕܪܝܐ ܕ݁ܓ݂ܳܕ݂ܪܳܝܶܐ 2:3564 ܓܕܪܐ Adjective of Place Gadarenes 61 45 62040-08285 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܪܥܘܗܝ ܐܰܪܥܽܘܗ݈ܝ 2:1975 ܐܪܥ Verb encounter, meet 28 31 62040-08286 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No Third Masculine Singular
ܬܪܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ 2:23022 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62040-08287 - Masculine - - - - No - - -
ܕܝܘܢܐ ܕ݁ܰܝܘܳܢܶܐ 2:4375 ܕܝܘܐ Adjective possessed, demoniac 89 54 62040-08288 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܢܦܩܝܢ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ 2:13361 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62040-08289 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62040-082810 - - - - - - No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2701 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62040-082811 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܩܒܘܪܐ ܩܒ݂ܽܘܪܶܐ 2:18021 ܩܒܪ Noun tomb, sepulchre 487 188 62040-082811 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܝܫܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ 2:2289 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62040-082812 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܛܒ ܕ݁ܛܳܒ݂ 2:7932 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62040-082813 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62040-082814 - - - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62040-082815 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 62040-082816 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܢܫܟܚ ܢܶܫܟ݁ܰܚ 2:21266 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62040-082817 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܢܥܒܪ ܢܶܥܒ݁ܰܪ 2:15132 ܥܒܪ Verb cross over, transgress, turn away from, pass over 399 158 62040-082818 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܒܗܝ ܒ݁ܗܳܝ 2:5035 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62040-082819 - Feminine Singular - - - No - - -
ܐܘܪܚܐ ܐܽܘܪܚܳܐ 2:299 ܐܪܚ Noun way, road, highway, journeying 8 16 62040-082820 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.