<-- Matthew 8:8 | Matthew 8:10 -->

Analysis of Peshitta verse Matthew 8:9

Matthew 8:9 - ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܙܶܠ ܘܳܐܙܶܠ ܘܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ݁ܝ ܕ݁ܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܀

Translations

(Etheridge) For I also am a man under authority, and under my hand there are soldiers. I say to this one, Go, and he goeth; and to the other, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth.

(Murdock) For I also am a man under authority, and there are soldiers under my hands, and I say to this one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this thing, and he doeth [it].

(Lamsa) For I am also a man in government service, and there are soldiers under my command; and I say to this one, Go, and he goes; and to the other, Come, and he comes; and to my servant, Do this, and he does it.

(KJV) For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62040-08090 - - - - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-08091 First Common Singular - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62040-08092 - - - - - - No - - -
ܓܒܪܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3489 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 62040-08093 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-08094 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܬܚܝܬ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ 2:22766 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 62040-08095 - - - - - - No - - -
ܫܘܠܛܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21409 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 62040-08096 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62040-08097 - - - - - - No - - -
ܬܚܝܬ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ 2:22770 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 62040-08098 - - - - - - No - - -
ܐܝܕܝ ܐܺܝܕ݂ܝ 2:564 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62040-08099 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ 2:1564 ܐܣܛܪܛܝܐ Noun soldier 23 26 62040-080910 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܳܐܡܰܪ 2:23303 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62040-080911 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62040-080912 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܗܢܐ ܠܗܳܢܳܐ 2:5269 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-080913 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܙܠ ܕ݁ܙܶܠ 2:361 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62040-080914 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܘܐܙܠ ܘܳܐܙܶܠ 2:367 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 62040-080915 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܠܐܚܪܢܐ ܘܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7692 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62040-080916 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܐ ܕ݁ܬ݂ܳܐ 2:2117 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-080917 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܘܐܬܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ 2:2134 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62040-080918 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܠܥܒܕܝ ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ݁ܝ 2:15025 ܥܒܕ Noun servant 397 157 62040-080919 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܕܥܒܕ ܕ݁ܰܥܒ݂ܶܕ݂ 2:14895 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62040-080920 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62040-080921 - Feminine Singular - - - No - - -
ܘܥܒܕ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ 2:14934 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62040-080922 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.