<-- Philippians 1:23 | Philippians 1:25 -->

Analysis of Peshitta verse Philippians 1:24

Philippians 1:24 - ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܶܐܩܰܘܶܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܝ ܐܳܠܨܳܐ ܠܺܝ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) but also to remain in my body is the thing which constraineth me on your account.

(Murdock) But also the business in regard to you, urges upon me to remain in the body.

(Lamsa) Nevertheless, for me to remain in the flesh is more needful for you.

(KJV) Nevertheless to abide in the flesh is more needful for you.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62050-01240 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62050-01241 - - - - - - No - - -
ܕܐܩܘܐ ܕ݁ܶܐܩܰܘܶܐ 2:18211 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62050-01242 First Common Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܒܦܓܪܝ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܝ 2:16397 ܦܓܪ Noun body 434 170 62050-01243 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܐܠܨܐ ܐܳܠܨܳܐ 2:1048 ܐܠܨ Verb urge, constrain 18 23 62050-01244 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62050-01245 - - - - - - No First Common Singular
ܨܒܘܬܐ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:17526 ܨܒܐ Noun thing, matter, affair 472 183 62050-01246 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܛܠܬܟܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11643 ܡܛܠ Particle because 267 120 62050-01247 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.