<-- Philippians 2:13 | Philippians 2:15 -->

Analysis of Peshitta verse Philippians 2:14

Philippians 2:14 - ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܛܢܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܽܘܠܳܓ݂ ܀

Translations

(Etheridge) Do every thing without murmuring and without division;

(Murdock) Do all things without murmuring, and without altercation;

(Lamsa) Do all things without disputing, and doubting:

(KJV) Do all things without murmurings and disputings:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܠܡܕܡ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ 2:10090 ܟܠ Idiom everything 216 102 62050-02140 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5105 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62050-02141 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܒܕܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:28180 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62050-02142 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62050-02143 - - - - - - No - - -
ܪܛܢܐ ܪܶܛܢܳܐ 2:19905 ܪܛܢ Noun murmuring 539 207 62050-02144 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܠܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ 2:10869 ܠܐ Particle no, not 233 107 62050-02145 - - - - - - No - - -
ܦܘܠܓ ܦ݁ܽܘܠܳܓ݂ 2:16656 ܦܠܓ Noun disputation, division, distinction, hesitation 437 170 62050-02146 - Masculine Singular Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.