<-- Philippians 2:14 | Philippians 2:16 -->

Analysis of Peshitta verse Philippians 2:15

Philippians 2:15 - ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܬ݁ܰܡܺܝܡܶܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܝܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܕ݂ܳܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܘܰܡܥܰܩܡܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܙܰܘ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܗܺܝܪܶܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) that you may be perfect and without spot, as the pure children of Aloha, who dwell in a generation depraved and perverse; and be manifest among them as luminaries in the world,

(Murdock) that ye may be perfect and without blemish, as the sincere children of God, who are resident in a perverse and crooked generation; and that ye may appear among them as luminaries in the world;

(Lamsa) That you may be sincere and blameless, like the innocent children of God, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world:

(KJV) That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܬܗܘܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ 2:5084 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62050-02150 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܬܡܝܡܐ ܬ݁ܰܡܺܝܡܶܐ 2:22874 ܬܡ Adjective harmless, simple, ingenuous, guileless 615 239 62050-02151 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܠܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ 2:10869 ܠܐ Particle no, not 233 107 62050-02152 - - - - - - No - - -
ܡܘܡ ܡܽܘܡ 2:11420 ܡܘܡ Noun spot, blemish 257 117 62050-02153 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62050-02154 - - - - - - No - - -
ܒܢܝܐ ܒ݁ܢܰܝܳܐ 2:3233 ܒܪ Noun son 53 40 62050-02155 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܟܝܐ ܕ݁ܟ݂ܰܝܳܐ 2:4585 ܕܟܐ Adjective clean, pure 91 55 62050-02156 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62050-02157 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܡܪܝܢ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ 2:15951 ܥܡܪ Verb dwell 418 165 62050-02158 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܒܕܪܐ ܒ݁ܕ݂ܳܪܳܐ 2:4855 ܕܪ Noun generation 97 57 62050-02159 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܣܩܐ ܥܰܣܩܳܐ 2:16040 ܥܣܩ Adjective difficult, perverse 421 166 62050-021510 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܥܩܡܐ ܘܰܡܥܰܩܡܳܐ 2:16148 ܥܩܡ Participle Adjective crooked, perverse 290 128 62050-021511 - Masculine Singular Emphatic Passive Participle PAEL No - - -
ܘܐܬܚܙܘ ܘܶܐܬ݂ܚܙܰܘ 2:6636 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62050-021512 Second Masculine Plural - Imperative ETHPEAL No - - -
ܒܝܢܬܗܘܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:2661 ܒܝܢܝ Particle between 42 35 62050-021513 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62050-021514 - - - - - - No - - -
ܢܗܝܪܐ ܢܰܗܺܝܪܶܐ 2:12740 ܢܗܪ Adjective light, bright, luminaries, illumined 329 137 62050-021515 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܥܠܡܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ 2:15742 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 62050-021516 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.