<-- Philippians 3:17 | Philippians 3:19 -->

Analysis of Peshitta verse Philippians 3:18

Philippians 3:18 - ܐܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܰܐ݈ܚܪܳܢܝܳܐܝܺܬ݂ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܢ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܟ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For there are many who walk otherwise, of whom many times I have told you, but now weeping I tell you, they are adversaries of the cross of the Meshiha;

(Murdock) For there are many who walk otherwise; of whom I have often told you, and I now tell you, with weeping, that they are adversaries of the cross of the Messiah;

(Lamsa) For there are many who live otherwise, of whom I have often told you, and now I tell you with tears that they are the enemies of the cross of Christ;

(KJV) (For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62050-03180 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62050-03181 - - - - - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62050-03182 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕ݁ܰܐ݈ܚܪܳܢܝܳܐܝܺܬ݂ 2:7698 ܐܚܪ Adverb (ending with AiYT) contrariwise, otherwise 12 18 62050-03183 - - - - - - No - - -
ܡܗܠܟܝܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ 2:5219 ܗܠܟ Verb walk 104 60 62050-03184 Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62050-03185 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܙܒܢܝܢ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ 2:5494 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62050-03186 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܣܓܝܐܢ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܢ 2:13933 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62050-03187 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܐܡܪܬ ܐܶܡܪܶܬ݂ 2:1256 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62050-03188 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62050-03189 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62050-031810 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62050-031811 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62050-031812 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62050-031813 - - - - - - No - - -
ܒܟܐ ܒ݁ܳܟ݂ܶܐ 2:2684 ܒܟܐ Verb weep 45 36 62050-031814 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62050-031815 First Common Singular - - - Yes - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62050-031816 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62050-031817 First Common Singular - - - Yes - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62050-031818 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܐ 2:3090 ܒܥܠ Adjective enemy 51 39 62050-031819 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62050-031820 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܕܙܩܝܦܗ ܕ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܶܗ 2:5900 ܙܩܦ Noun cross, the Cross 119 67 62050-031821 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܫܝܚܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12515 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62050-031822 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.