<-- Revelation 11:12 | Revelation 11:14 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 11:13

Revelation 11:13 - ܘܰܒ݂ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܗܘܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܢܦ݂ܰܠܘ ܘܶܐܬ݂ܩܰܛܰܠܘ ܒ݁ܙܰܘܥܳܐ ܫܡܳܗܶܐ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܠܦ݂ܶܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܘܰܕ݂ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܗܘܰܘ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And in that hour there was a great movement; and one of ten of the city fell; and there were killed in the movement the names of men seven thousand. And they who were left were made afraid, and gave glory to Aloha.

(Murdock) And in the same hour there was a great earthquake, and the tenth part of the city fell: and the persons killed in the earthquake, were seven thousand names: and they who remained were afraid, and gave glory to God.

(Lamsa) And at the same hour there was a great earthquake, and the tenth part of the city fell, and the number of men killed in the earthquake was seven thousand: and the survivors were frightened, and they gave glory to God.

(KJV) And the same hour was there a great earthquake, and the tenth part of the city fell, and in the earthquake were slain of men seven thousand: and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܒܫܥܬܐ ܘܰܒ݂ܫܳܥܬ݂ܳܐ 2:22043 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 63066-11130 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-11131 - Feminine Singular - - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-11132 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܙܘܥܐ ܙܰܘܥܳܐ 2:5700 ܙܥ Noun earthquake, shaking, agitation, commotion 114 65 63066-11133 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-11134 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܕ ܘܚܰܕ݂ 2:6239 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63066-11135 - Masculine - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-11136 - - - - - - No - - -
ܥܣܪܐ ܥܶܣܪܳܐ 2:16072 ܥܣܪ Numeral ten 421 166 63066-11137 - - - Emphatic - - No - - -
ܕܡܕܝܢܬܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4504 ܕܢ Noun city 252 115 63066-11138 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܦܠܘ ܢܦ݂ܰܠܘ 2:13298 ܢܦܠ Verb fall 344 142 63066-11139 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܬܩܛܠܘ ܘܶܐܬ݂ܩܰܛܰܠܘ 2:18459 ܩܛܠ Verb kill 501 192 63066-111310 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܒܙܘܥܐ ܒ݁ܙܰܘܥܳܐ 2:5697 ܙܥ Noun earthquake, shaking, agitation, commotion 114 65 63066-111311 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܡܗܐ ܫܡܳܗܶܐ 2:21615 ܫܡ Noun name 583 225 63066-111312 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܓܒܪܐ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ 2:3494 ܓܒܪ Noun man, husband, person 59 44 63066-111313 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܠܦܐ ܐܰܠܦ݂ܶܐ 2:986 ܐܠܦ Numeral thousand 18 23 63066-111314 - - Plural Emphatic - - No - - -
ܫܒܥܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20517 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-111315 - Masculine - - - - No - - -
ܘܕܫܪܟܐ ܘܰܕ݂ܫܰܪܟ݁ܳܐ 2:22472 ܫܪܟ Noun residue, rest, remainder 599 231 63066-111316 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܘ ܗܘܰܘ 2:5089 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-111317 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܕܚܠܬܐ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ 2:4340 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 63066-111318 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܝܗܒܘܢ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܽܘܢ 2:8830 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-111319 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܬܫܒܘܚܬܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20936 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 63066-111320 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-111321 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܫܡܝܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21647 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 63066-111322 - Common Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.