<-- Revelation 12:9 | Revelation 12:11 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 12:10

Revelation 12:10 - ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘ݈ܘܙܳܒ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܡܺܝ ܡܳܣܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܐܚܰܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܡܳܣܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܺܠܝܳܐ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) And I heard a great voice in heaven saying, Now is there salvation and strength, And the kingdom of our God, And the power of his Meshiha; Because the accuser of our brethren is cast down, Who accused them before Aloha day and night.

(Murdock) And I heard a great voice in heaven, which said: Now is there deliverance, and the power and the kingdom of our God, and the dominion of his Messiah: because the Accuser of our brethren is cast out, who accused them day and night before our God.

(Lamsa) And I heard a loud voice in heaven saying, Now the deliverance and the power and the kingdom of our God, and the power of his Christ, has been accomplished: for the accuser of our brethren, who accused them before God day and night, is cast down.

(KJV) And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܫܡܥܬ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ 2:21741 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 63066-12100 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܩܠܐ ܩܳܠܳܐ 2:18632 ܩܠ Noun voice 506 193 63066-12101 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܐ ܪܰܒ݁ܳܐ 2:19207 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-12102 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-12103 - - - - - - No - - -
ܫܡܝܐ ܫܡܰܝܳܐ 2:21653 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 63066-12104 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܡܪ ܕ݁ܶܐܡܰܪ 2:1264 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-12105 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܐ ܗܳܐ 2:4941 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 63066-12106 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗܘܳܐ 2:5086 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-12107 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܫܘܘܙܒܐ ܫܽܘ݈ܘܙܳܒ݂ܳܐ 2:20962 ܫܘܙܒ Noun deliverance 563 217 63066-12108 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܝܠܐ ܘܚܰܝܠܳܐ 2:7036 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 63066-12109 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܠܟܘܬܐ ܘܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:11992 ܡܠܟ Noun kingdom, realm, reign 278 124 63066-121010 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ 2:919 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-121011 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural
ܕܐܬܪܡܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܡܺܝ 2:20032 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 63066-121012 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܡܣܘܪܐ ܡܳܣܽܘܪܳܐ 2:12271 ܡܣܪ Noun delator, accuser 284 127 63066-121013 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܚܝܢ ܕ݁ܰܐܚܰܝܢ 2:416 ܐܚܐ Noun brother 9 17 63066-121014 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Plural
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-121015 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܣܪ ܕ݁ܡܳܣܰܪ 2:12273 ܡܣܪ Verb accuse, despise 286 127 63066-121016 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-121017 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63066-121018 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܠܠܝܐ ܠܺܠܝܳܐ 2:11209 ܠܝܠܝ Noun night 242 111 63066-121019 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܡܡܐ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ 2:655 ܐܝܡܡܐ Noun daytime 14 18 63066-121020 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-121021 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܢ ܐܰܠܳܗܰܢ 2:911 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-121022 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.