<-- Revelation 15:1 | Revelation 15:3 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 15:2

Revelation 15:2 - ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝܟ݂ܳܐ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܕ݂ܰܙܟ݂ܰܘ ܡܶܢ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܨܰܠܡܳܗ ܘܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܫܡܳܗ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܺܝܬ݂ܳܪܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And I saw as a sea of brightness commingled with fire; and them who had won-the-victory from the beast of prey, and from his image, and from the number of his name, standing on the sea of brightness, having the harps of Aloha.

(Murdock) And I saw as it were, a sea of glass mixed with fire: and they, who had been victorious over the beast of prey, and over its image, and over the number of its name, were standing on the sea of glass; and they had the harps of God.

(Lamsa) And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and those who were victorious over the beast, and over his image, and over the number of his name, were standing on the sea of glass, and had the harps of God.

(KJV) And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܙܝܬ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ 2:6656 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-15020 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-15021 - - - - - - No - - -
ܝܡܐ ܝܰܡܳܐ 2:9299 ܝܡܐ Noun sea 193 95 63066-15022 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܙܓܘܓܝܬܐ ܕ݁ܰܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:5518 ܙܓܘܓܐ Noun glass 110 63 63066-15023 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܦܬܝܟܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝܟ݂ܳܐ 2:17466 ܦܬܟ Verb mingle 470 182 63066-15024 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܢܘܪܐ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ 2:12885 ܢܘܪ Noun fire 334 139 63066-15025 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܕܙܟܘ ܘܰܠܕ݂ܰܙܟ݂ܰܘ 2:5739 ܙܟܐ Verb overcome 115 65 63066-15026 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-15027 - - - - - - No - - -
ܚܝܘܬܐ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6990 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-15028 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 63066-15029 - - - - - - No - - -
ܨܠܡܗ ܨܰܠܡܳܗ 2:17798 ܨܠܡܐ Noun image, portrait, figure 480 185 63066-150210 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 63066-150211 - - - - - - No - - -
ܡܢܝܢܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ 2:12223 ܡܢܐ Noun number 282 126 63066-150212 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܡܗ ܕ݁ܰܫܡܳܗ 2:21596 ܫܡ Noun name 583 225 63066-150213 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܩܝܡܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ 2:18280 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 63066-150214 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܥܠ ܠܥܶܠ 2:15700 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-150215 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-150216 - - - - - - No - - -
ܝܡܐ ܝܰܡܳܐ 2:9299 ܝܡܐ Noun sea 193 95 63066-150217 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܙܓܘܓܝܬܐ ܕ݁ܰܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:5518 ܙܓܘܓܐ Noun glass 110 63 63066-150218 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-150219 - - - - - - No - - -
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-150220 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܩܝܬܪܘܗܝ ܩܺܝܬ݂ܳܪܰܘܗ݈ܝ 2:18603 ܩܝܬܪܐ Noun harp, instrument 505 193 63066-150221 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-150222 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.