<-- Revelation 16:18 | Revelation 16:20 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 16:19

Revelation 16:19 - ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܡܢܰܘܳܢ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܢܦ݂ܰܠܝ ܘܒ݂ܳܒ݂ܶܝܠ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂ܪܰܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܳܗ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܚܰܡܪܳܐ ܕ݁ܚܶܡܬ݂ܶܗ ܘܰܕ݂ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) And the great city became three parts, and the city of the nations fell; and Babel the great was remembered before Aloha, to give to her the cup of the wine of the fury of his wrath.

(Murdock) And the great city became three parts. And the city of the nations fell; and Babylon the great was remembered before God, to give her the cup of the wine of the heat of his wrath.

(Lamsa) And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell: and great Bab-y'lon came in remembrance before God, to give to her the cup of the wine of the fierceness of his wrath.

(KJV) And the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell: and great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܘܬ ܘܰܗܘܳܬ݂ 2:5128 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-16190 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 63066-16191 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܬܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:19217 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-16192 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܬܠܬ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ 2:22832 ܬܠܬ Numeral three 614 239 63066-16193 - Feminine - - - - No - - -
ܡܢܘܢ ܡܢܰܘܳܢ 2:12227 ܡܢܐ Noun part, portion 283 126 63066-16194 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܘܡܕܝܢܬܐ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ 2:4513 ܕܢ Noun city 252 115 63066-16195 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܥܡܡܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15805 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 63066-16196 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܦܠܝ ܢܦ݂ܰܠܝ 2:13300 ܢܦܠ Verb fall 344 142 63066-16197 Third Feminine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܒܒܝܠ ܘܒ݂ܳܒ݂ܶܝܠ 2:2327 ܒܒܠ Proper Noun Babylon 34 32 63066-16198 - - - - - - No - - -
ܪܒܬܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:19217 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-16199 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܕܟܪܬ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂ܪܰܬ݂ 2:4618 ܕܟܪ Verb remember, remind, mention 92 55 63066-161910 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-161911 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-161912 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܬܠ ܠܡܶܬ݁ܰܠ 2:8864 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-161913 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 63066-161914 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܟܣܐ ܟ݁ܳܣܳܐ 2:10342 ܟܣܐ Noun cup 220 104 63066-161915 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܡܪܐ ܕ݁ܚܰܡܪܳܐ 2:7270 ܚܡܪܐ Noun wine 147 77 63066-161916 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܡܬܗ ܕ݁ܚܶܡܬ݂ܶܗ 2:7303 ܚܡܬ Noun anger, wrath, fury 148 78 63066-161917 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܕܪܘܓܙܗ ܘܰܕ݂ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ 2:19375 ܪܓܙ Noun anger, wrath, indignation 533 203 63066-161918 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.