<-- Revelation 17:2 | Revelation 17:4 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 17:3

Revelation 17:3 - ܘܰܐܦ݁ܩܰܢܝ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܣܽܘܡܳܩܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܝܳܐ ܫܡܳܗܶܐ ܕ݁ܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܪܺܫܶܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܣܰܪ ܀

Translations

(Etheridge) And he led me into the desert, in the spirit; and I saw a woman sitting on a beast of prey which was red, [Sumoqo.] full of names of blasphemy, (and) having seven heads and ten horns.

(Murdock) And he led me in spirit into the wilderness: and I saw a woman sitting on a red beast of prey, which was full of names of blasphemy, and had seven heads and ten horns.

(Lamsa) So he carried me away in the spirit into the wilderness: and I saw a woman sitting on a scarlet wild beast inscribed with many words of blasphemy and having seven heads and ten horns.

(KJV) So he carried me away in the spirit into the wilderness: and I saw a woman sit upon a scarlet coloured beast, full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܦܩܢܝ ܘܰܐܦ݁ܩܰܢܝ 2:13373 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 63066-17030 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No First Common Singular
ܠܚܘܪܒܐ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ 2:7583 ܚܪܒ Noun wilderness, plain, desolation 134 72 63066-17031 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܪܘܚ ܒ݁ܪܽܘܚ 2:19635 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 63066-17032 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܘܚܙܝܬ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ 2:6656 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-17033 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܢܬܬܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1493 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 63066-17034 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܬܒܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ 2:9593 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 63066-17035 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-17036 - - - - - - No - - -
ܚܝܘܬܐ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6990 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-17037 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܘܡܩܬܐ ܣܽܘܡܳܩܬ݁ܳܐ 2:14578 ܣܡܩ Adjective red, scarlet 367 148 63066-17038 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܠܝܐ ܕ݁ܡܰܠܝܳܐ 2:11748 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 63066-17039 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܫܡܗܐ ܫܡܳܗܶܐ 2:21615 ܫܡ Noun name 583 225 63066-170310 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܓܘܕܦܐ ܕ݁ܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ 2:3555 ܓܕܦ Noun blasphemy 63 45 63066-170311 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-170312 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 63066-170313 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܪܫܐ ܪܺܫܶܐ 2:19960 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 63066-170314 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܒܥܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20517 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-170315 - Masculine - - - - No - - -
ܩܪܢܬܐ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ 2:19098 ܩܪܢܐ Noun horn, corner 520 198 63066-170316 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 63066-170317 - - - - - - No - - -
ܥܣܪ ܥܣܰܪ 2:16070 ܥܣܪ Numeral ten 421 166 63066-170318 - - - Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.