<-- Revelation 17:3 | Revelation 17:5 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 17:4

Revelation 17:4 - ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܡܥܰܛܦ݂ܳܐ ܐܰܪܓ݂ܳܘܢܶܐ ܘܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܕ݂ܗܒ݂ܳܢ ܒ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܗ ܘܰܡܠܶܐ ܛܰܡܐܘܽܬ݂ܳܐ ܘܣܽܘܝܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ ܀

Translations

(Etheridge) And the woman was arrayed in purple and scarlet, [Zachurith.] and golden with gold [Madhabo b'dhabo.] and precious stones and pearls; having a cup of gold in her hand, full of pollutions and uncleanness of her fornications [by which she hath polluted] the earth.

(Murdock) And the woman was clothed in purple and scarlet, and gilded with gold, and precious stones, and pearls; and she had a cup of gold in her hand, which was full of the pollutions and impurity of her whoredoms of the earth.

(Lamsa) And the woman was arrayed in purple and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls; and she had a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her adultery on earth.

(KJV) And the woman was arrayed in purple and scarlet colour, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢܬܬܐ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1502 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 63066-17040 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-17041 - - - - - - No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-17042 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܡܥܛܦܐ ܕ݁ܰܡܥܰܛܦ݂ܳܐ 2:15486 ܥܛܦ Verb turn, clothe 410 162 63066-17043 Third Feminine Singular - Passive Participle PAEL No - - -
ܐܪܓܘܢܐ ܐܰܪܓ݂ܳܘܢܶܐ 2:1890 ܐܪܓܘܢܐ Noun purple 27 29 63066-17044 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܙܚܘܪܝܬܐ ܘܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ 2:5708 ܙܚܘܪܝܬܐ Noun scarlet 114 65 63066-17045 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܕܗܒܢ ܕ݁ܡܰܕ݂ܗܒ݂ܳܢ 2:4198 ܕܗܒ Denominative gild 84 52 63066-17046 Third Feminine Plural - Passive Participle APHEL No - - -
ܒܕܗܒܐ ܒ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ 2:4202 ܕܗܒ Noun gold 84 52 63066-17047 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܐܦܐ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ 2:9772 ܟܐܦ Noun stone, rock 202 98 63066-17048 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܛܒܬܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:7946 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 63066-17049 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܪܓܢܝܬܐ ܘܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ 2:12426 ܡܪܓܢܝܬܐ Noun pearl 299 131 63066-170410 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-170411 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 63066-170412 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܟܣܐ ܟ݁ܳܣܳܐ 2:10342 ܟܣܐ Noun cup 220 104 63066-170413 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܕܗܒܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ 2:4203 ܕܗܒ Noun gold 84 52 63066-170414 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-170415 - - - - - - No - - -
ܐܝܕܗ ܐܺܝܕ݂ܳܗ 2:562 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 63066-170416 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܡܠܐ ܘܰܡܠܶܐ 2:11772 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 63066-170417 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܛܡܐܘܬܐ ܛܰܡܐܘܽܬ݂ܳܐ 2:8228 ܛܡܐ Noun uncleaness, impurity, pollution 176 88 63066-170418 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܣܘܝܒܐ ܘܣܽܘܝܳܒ݂ܳܐ 2:14113 ܣܝܒ Noun abomination, pollution 364 148 63066-170419 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܙܢܝܘܬܗ ܕ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ 2:5848 ܙܢܐ Noun fornication, adultery, harlotry 118 67 63066-170420 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.