<-- Revelation 17:6 | Revelation 17:8 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 17:7

Revelation 17:7 - ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܬ݁ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܪܳܐܙܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܳܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܺܫܺܝܢ ܘܰܥܣܰܪ ܩܰܪܢܳܢ ܀

Translations

(Etheridge) And the angel said to me, Why wonderest thou ? I will tell thee the mystery of the woman, and of the beast of prey which beareth her, which hath the seven heads and the ten horns.

(Murdock) And the Angel said to me, Why dost thou wonder? I will tell thee the mystery of the woman, and of the beast of prey that beareth her, which hath the seven heads and the ten horns.

(Lamsa) And the angel said to me, Why do you wonder? I will tell you the mystery of the woman, and of the wild beast that carries her, which has the seven heads and the ten horns.

(KJV) And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman, and of the beast that carrieth her, which hath the seven heads and ten horns.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-17070 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 63066-17071 - - - - - - No First Common Singular
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ 2:11892 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-17072 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܢܐ ܠܡܳܢܳܐ 2:12195 ܡܢ Pronoun why 243 112 63066-17073 - - - - - - No - - -
ܐܬܕܡܪܬ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܬ݁ 2:4779 ܕܡܪ Verb marvel, amazed 95 56 63066-17074 Second Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63066-17075 First Common Singular - - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-17076 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63066-17077 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 63066-17078 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܪܐܙܐ ܪܳܐܙܳܐ 2:19177 ܪܙܐ Noun mystery 28 29 63066-17079 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܢܬܬܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:1498 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 63066-170710 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܚܝܘܬܐ ܘܰܕ݂ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6986 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-170711 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܛܥܝܢܐ ܕ݁ܰܛܥܺܝܢܳܐ 2:8359 ܛܥܢ Verb bear, carry, carry 180 89 63066-170712 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 63066-170713 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-170714 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 63066-170715 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܫܒܥܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ 2:20517 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-170716 - Masculine - - - - No - - -
ܪܫܝܢ ܪܺܫܺܝܢ 2:19957 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 63066-170717 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܘܥܣܪ ܘܰܥܣܰܪ 2:16055 ܥܣܪ Numeral ten 421 166 63066-170718 - - - Absolute - - No - - -
ܩܪܢܢ ܩܰܪܢܳܢ 2:19097 ܩܪܢܐ Noun horn, corner 520 198 63066-170719 - Feminine Plural Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.