<-- Revelation 18:11 | Revelation 18:13 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 18:12

Revelation 18:12 - ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܣܺܐܡܳܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܝܰܩܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܒ݂ܽܘܨܳܐ ܘܕ݂ܰܐܪܓ݁ܘܳܢܳܐ ܘܫܺܐܪܳܝܳܐ ܕ݁ܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܩܺܝܣ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܡܳܐܢ ܕ݁ܫܶܢܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܡܳܐܢ ܕ݁ܩܰܝܣܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܘܰܢܚܳܫܳܐ ܘܦ݂ܰܪܙܠܳܐ ܘܫܺܝܫܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) No more (shall there be in thee) the burden of gold, and of silver and of precious stones, and of pearls; and of fine linen, and of purple, and of silk and scarlet; and of every aromatic wood, and every vessel of elephant's-tooth, and every vessel of wood of great price, and of brass and of iron and of marble;

(Murdock) no more, the cargo of gold, and silver, and precious stones, and pearls, and fine linen, and purple, and silk, and scarlet, and every aromatic wood, and all vessels of ivory, and all vessels of very precious wood, and of brass, and of iron, and of marble,

(Lamsa) Never again will there be cargoes of gold, and silver, and precious stones, and pearls, and fine linen and purple, and silk, and scarlet, and every kind of aromatic wood, and all manner of vessels of ivory, and all manner of vessels of most precious wood, and of brass, and iron, and marble,

(KJV) The merchandise of gold, and silver, and precious stones, and of pearls, and fine linen, and purple, and silk, and scarlet, and all thyine wood, and all manner vessels of ivory, and all manner vessels of most precious wood, and of brass, and iron, and marble,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܘܒܠܐ ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ 2:8513 ܝܒܠ Noun burden, load 256 116 63066-18120 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܕܗܒܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ 2:4203 ܕܗܒ Noun gold 84 52 63066-18121 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܣܐܡܐ ܘܰܕ݂ܣܺܐܡܳܐ 2:13656 ܣܐܡܐ Noun silver, money 356 145 63066-18122 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܟܐܦܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ 2:9770 ܟܐܦ Noun stone, rock 202 98 63066-18123 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܝܩܝܪܬܐ ܝܰܩܺܝܪܳܬ݂ܳܐ 2:9476 ܝܩܪ Adjective heavy, precious 196 97 63066-18124 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܡܪܓܢܝܬܐ ܘܰܕ݂ܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ 2:12425 ܡܪܓܢܝܬܐ Noun pearl 299 131 63066-18125 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܒܘܨܐ ܘܰܕ݂ܒ݂ܽܘܨܳܐ 2:2436 ܒܘܨܐ Noun linen, byssus 39 33 63066-18126 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܐܪܓܘܢܐ ܘܕ݂ܰܐܪܓ݁ܘܳܢܳܐ 2:1893 ܐܪܓܘܢܐ Noun purple 27 29 63066-18127 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܐܪܝܐ ܘܫܺܐܪܳܝܳܐ 2:20450 ܫܐܪܝܐ Adjective silken 554 213 63066-18128 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܙܚܘܪܝܬܐ ܕ݁ܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ 2:5707 ܙܚܘܪܝܬܐ Noun scarlet 114 65 63066-18129 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-181210 - Masculine - - - - No - - -
ܩܝܣ ܩܺܝܣ 2:18592 ܩܝܣܐ Noun timber, tree, wood 504 193 63066-181211 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܕܒܣܡܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ 2:2928 ܒܣܡ Noun ointment, unguent, incense 49 38 63066-181212 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-181213 - Masculine - - - - No - - -
ܡܐܢ ܡܳܐܢ 2:11365 ܡܐܢ Noun vessel, garment, utensil, receptacle 247 114 63066-181214 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܕܫܢܐ ܕ݁ܫܶܢܳܐ 2:21914 ܫܢܐ Noun tooth, ivory, tusk 587 227 63066-181215 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-181216 - Masculine - - - - No - - -
ܡܐܢ ܡܳܐܢ 2:11365 ܡܐܢ Noun vessel, garment, utensil, receptacle 247 114 63066-181217 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܕܩܝܣܐ ܕ݁ܩܰܝܣܳܐ 2:18590 ܩܝܣܐ Noun timber, tree, wood 504 193 63066-181218 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܩܝܪܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ 2:9470 ܝܩܪ Adjective heavy, precious 196 97 63066-181219 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܚܫܐ ܘܰܢܚܳܫܳܐ 2:12903 ܢܚܫܐ Noun brass 336 139 63066-181220 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܦܪܙܠܐ ܘܦ݂ܰܪܙܠܳܐ 2:17089 ܦܪܙܠܐ Noun iron 459 178 63066-181221 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܝܫܐ ܘܫܺܝܫܳܐ 2:21174 ܫܝܫܐ Noun marble 575 222 63066-181222 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.