<-- Revelation 18:16 | Revelation 18:18 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 18:17

Revelation 18:17 - ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ ܐܶܣܬ݁ܰܪܰܩ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܡܕ݂ܰܒ݁ܪܰܝ ܐܶܠܦ݂ܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܐܳܙܰܠ݈ܝ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܶܐ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܠܦ݂ܳܪܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܡܳܐ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܩܳܡܘ ܀

Translations

(Etheridge) for in one hour hath been destroyed wealth like this. And every captain and every pilot who navigateth to the place, and the mariners, and all who serve on the sea, stood from afar,

(Murdock) And every pilot, and every navigator to the place, and the sailors, and all who do business by sea) stood afar off,

(Lamsa) And every shipmaster, and all the travelers in ships, and sailors, and all those who labor at sea stood afar off,

(KJV) For in one hour so great riches is come to nought. And every shipmaster, and all the company in ships, and sailors, and as many as trade by sea, stood afar off,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-18170 - - - - - - No - - -
ܕܒܚܕܐ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ 2:6230 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63066-18171 - Feminine - - - - No - - -
ܫܥܐ ܫܳܥܳܐ 2:22047 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 63066-18172 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܐܣܬܪܩ ܐܶܣܬ݁ܰܪܰܩ 2:14822 ܣܪܩ Verb empty, void 392 156 63066-18173 Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
ܥܘܬܪܐ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ 2:16329 ܥܬܪ Noun wealth, riches 408 161 63066-18174 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܟ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ 2:624 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-18175 - - - - - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63066-18176 - Masculine Singular - - - No - - -
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-18177 - Masculine - - - - No - - -
ܡܕܒܪܝ ܡܕ݂ܰܒ݁ܪܰܝ 2:4116 ܕܒܪ Verb lead, take, rule, guide, conduct 82 52 63066-18178 - Masculine Plural Construct Active Participle PAEL No - - -
ܐܠܦܐ ܐܶܠܦ݂ܶܐ 2:991 ܐܠܦ Noun ship, boat 18 23 63066-18179 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-181710 - Masculine - - - - No - - -
ܐܙܠܝ ܐܳܙܰܠ݈ܝ 2:347 ܐܙܠ Verb depart, go 9 17 63066-181711 Third Masculine Plural Construct Active Participle PEAL No - - -
ܒܐܠܦܐ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܶܐ 2:993 ܐܠܦ Noun ship, boat 18 23 63066-181712 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܕܘܟܝܬܐ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܳܐ 2:4245 ܕܘܟ Noun place 86 53 63066-181713 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܠܦܪܐ ܘܶܐܠܦ݂ܳܪܶܐ 2:1000 ܐܠܦ Noun mariner 18 23 63066-181714 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-181715 - Masculine - - - - No - - -
ܕܒܝܡܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܡܳܐ 2:9292 ܝܡܐ Noun sea 193 95 63066-181716 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܦܠܚܝܢ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢ 2:16754 ܦܠܚ Verb work, labour, serve, caltivate 447 175 63066-181717 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-181718 - - - - - - No - - -
ܪܘܚܩܐ ܪܽܘܚܩܳܐ 2:19871 ܪܚܩ Noun far place, place, afar 534 204 63066-181719 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܡܘ ܩܳܡܘ 2:18343 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 63066-181720 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.