<-- Revelation 18:18 | Revelation 18:20 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 18:19

Revelation 18:19 - ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܘܰܩܥܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܟ݂ܶܝܢ ܘܰܐܒ݂ܺܝܠܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܘܳܝ ܘܳܝ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܥܬ݂ܰܪܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܳܗ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ ܚܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And they cast dust upon their heads, and cried, weeping and lamenting, and saying, Woe, woe, that great city, in which were made rich all they who have ships in the sea, from the preciousness of her ! For in one hour she becometh desolate !

(Murdock) And they cast dust on their heads, and cried, weeping, and mourning, and saying: Alas, alas that great city, in which all that have ships in the sea became rich, by her preciousness; for in one hour she hath become desolate.

(Lamsa) And they threw dust on their heads, and cried, weeping and wailing, saying, Woe, woe, that great city, where all who had ships on the sea were made rich by reason of her preciousness! for in one hour she is destroyed.

(KJV) And they cast dust on their heads, and cried, weeping and wailing, saying, Alas, alas, that great city, wherein were made rich all that had ships in the sea by reason of her costliness! for in one hour is she made desolate.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܪܡܝܘ ܘܰܐܪܡܺܝܘ 2:20045 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 63066-18190 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܥܦܪܐ ܥܰܦ݂ܪܳܐ 2:16109 ܥܦܪ Noun earth, dust, soil 422 166 63066-18191 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-18192 - - - - - - No - - -
ܪܝܫܝܗܘܢ ܪܺܝܫܰܝܗܽܘܢ 2:19956 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 63066-18193 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܘܩܥܘ ܘܰܩܥܰܘ 2:18757 ܩܥܐ Verb cry aloud, appeal to 512 196 63066-18194 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 63066-18195 - - - - - - No - - -
ܒܟܝܢ ܒ݁ܳܟ݂ܶܝܢ 2:2754 ܒܟܐ Verb weep 45 36 63066-18196 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܐܒܝܠܝܢ ܘܰܐܒ݂ܺܝܠܺܝܢ 2:142 ܐܒܠ Verb grieve, mourn 2 13 63066-18197 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܐܡܪܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ 2:1298 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-18198 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 63066-18199 - - - - - - No - - -
ܘܝ ܘܳܝ 2:5390 ܘܝ Particle woe!, alas for! 107 62 63066-181910 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 63066-181911 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܬܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:19217 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-181912 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-181913 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܒܗ ܕ݁ܒ݂ܳܗ 2:2250 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63066-181914 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܥܬܪܘ ܥܬ݂ܰܪܘ 2:16353 ܥܬܪ Verb rich, rich 432 169 63066-181915 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-181916 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-181917 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63066-181918 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܠܦܐ ܐܶܠܦ݂ܳܐ 2:990 ܐܠܦ Noun ship, boat 18 23 63066-181919 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܝܡܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ 2:9291 ܝܡܐ Noun sea 193 95 63066-181920 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-181921 - - - - - - No - - -
ܐܝܩܪܗ ܐܺܝܩܳܪܳܗ 2:9451 ܝܩܪ Noun honour, glory, majesty 14 20 63066-181922 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܒܚܕܐ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ 2:6230 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63066-181923 - Feminine - - - - No - - -
ܫܥܐ ܫܳܥܳܐ 2:22047 ܫܥܬܐ Noun hour 589 228 63066-181924 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܚܪܒܬ ܚܶܪܒ݁ܰܬ݂ 2:7584 ܚܪܒ Verb desolate, devastate 155 81 63066-181925 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.