<-- Revelation 19:9 | Revelation 19:11 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 19:10

Revelation 19:10 - ܘܢܶܦ݂ܠܶܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܠܳܐ ܟ݁ܢܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܘܕ݂ܰܐܚܰܝܟ݁ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܣܓ݂ܽܘܕ݂ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And I fell before his feet to worship; and he said to me, See (that thou do it) not; thy fellowservant (am I), and of thy brethren who have the testimony of Jeshu. Aloha worship; for the testimony of Jeshu is the spirit of prophecy.

(Murdock) And I fell at his feet, to worship him. And he said to me, See, [thou do it] not; I am thy fellow-servant, and of those thy brethren who have the testimony of Jesus. Worship ye God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

(Lamsa) And I fell at his feet to worship him. And he said to me, Do not do that: I am your fellow servant, and of your brethren who have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

(KJV) And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܢܦܠܬ ܘܢܶܦ݂ܠܶܬ݂ 2:13288 ܢܦܠ Verb fall 344 142 63066-19100 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-19101 - - - - - - No - - -
ܪܓܠܘܗܝ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ 2:19405 ܪܓܠ Noun foot 529 201 63066-19102 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܣܓܕܬ ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܶܬ݂ 2:13957 ܣܓܕ Verb worship, homage 360 146 63066-19103 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63066-19104 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-19105 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 63066-19106 - - - - - - No First Common Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-19107 - - - - - - No - - -
ܟܢܬܟ ܟ݁ܢܳܬ݂ܳܟ݂ 2:10333 ܟܢܐ Noun companion, fellow 220 103 63066-19108 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܝܬܝ ܐܺܝܬ݂ܰܝ 2:725 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-19109 - - - - - - No First Common Singular
ܘܕܐܚܝܟ ܘܕ݂ܰܐܚܰܝܟ݁ 2:429 ܐܚܐ Noun brother 9 17 63066-191010 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63066-191011 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-191012 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63066-191013 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܣܗܕܘܬܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:14073 ܣܗܕ Noun testimony 362 147 63066-191014 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܫܘܥ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ 2:9568 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 63066-191015 - - - - - - No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-191016 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܘܕ ܣܓ݂ܽܘܕ݂ 2:13965 ܣܓܕ Verb worship, homage 360 146 63066-191017 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9661 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 63066-191018 - - - - - - No - - -
ܣܗܕܘܬܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:14073 ܣܗܕ Noun testimony 362 147 63066-191019 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 63066-191020 - - - - - - No - - -
ܕܝܫܘܥ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ 2:9568 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 63066-191021 - - - - - - No - - -
ܐܝܬܝܗ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ 2:726 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-191022 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:19663 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 63066-191023 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܒܝܘܬܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:12627 ܢܒܐ Noun prophecy 326 136 63066-191024 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.