<-- Revelation 21:24 | Revelation 21:26 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 21:25

Revelation 21:25 - ܘܬ݂ܰܪܥܶܝܗ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܰܚܕ݁ܽܘܢ ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܀

Translations

(Etheridge) And the gates of it shall not be shut by day, for night is not there.

(Murdock) And its gates shall not be shut by day; for there is no night there.

(Lamsa) And the gates of it shall not be barred by day: for there is no night there.

(KJV) And the gates of it shall not be shut at all by day: for there shall be no night there.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܬܪܥܝܗ ܘܬ݂ܰܪܥܶܝܗ 2:23076 ܬܪܥ Noun door, gate, portal 621 242 63066-21250 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-21251 - - - - - - No - - -
ܢܬܬܚܕܘܢ ܢܶܬ݁ܬ݁ܰܚܕ݁ܽܘܢ 2:541 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 63066-21252 Third Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܒܐܝܡܡܐ ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ 2:652 ܐܝܡܡܐ Noun daytime 14 18 63066-21253 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܠܝܐ ܠܺܠܝܳܐ 2:11209 ܠܝܠܝ Noun night 242 111 63066-21254 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 63066-21255 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-21256 - - - - - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-21257 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 63066-21258 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.