<-- Revelation 2:14 | Revelation 2:16 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 2:15

Revelation 2:15 - ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܐܳܦ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܢܺܐܩܽܘܠܺܝܛܶܐ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܀

Translations

(Etheridge) So hast thou who hold the doctrine of the Nikolitu: of it,

(Murdock) So also thou hast them who hold the doctrine of the Nicolaitans. In like manner, repent thou.

(Lamsa) And also you have those among you who hold to the teaching of the Nic-o-la'i-tanes.

(KJV) So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitanes, which thing I hate.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 63066-02150 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-02151 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 63066-02152 - - - - - - No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 63066-02153 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܕܐܚܝܕܝܢ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ܺܝܢ 2:30967 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 63066-02154 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܝܘܠܦܢܐ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ 2:9168 ܝܠܦ Noun teaching, instruction, doctrine 190 92 63066-02155 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܐܩܘܠܝܛܐ ܕ݁ܢܺܐܩܽܘܠܺܝܛܶܐ 2:12580 ܢܐܩܘܠܝܛܐ Adjective Nicolaitan 325 136 63066-02156 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܟܘܬ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ 2:5183 ܗܟܘܬ Particle likewise, so 103 60 63066-02157 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.