<-- Revelation 2:16 | Revelation 2:18 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 2:17

Revelation 2:17 - ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܠܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܰܕ݂ܙܳܟ݂ܶܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܡܶܢ ܡܰܢ݈ܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܛܫܰܝ ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܘܥܰܠ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ ܀

Translations

(Etheridge) He who hath ears, let him hear what saith the Spirit to the churches. To him who overcometh will I give to eat of the manna which is hidden; and I will give to him the white stone, [Chushbono, rationale. Query, a breastplate ?] and upon the stone a new name written, which no man knoweth but he who receiveth.

(Murdock) He that hath ears, let him hear what the Spirit saith to the churches. To him that is victorious, will I give to eat of the hidden manna; and I will give him a white counter, and upon the counter a new name written, which no one knoweth but he that receiveth it.

(Lamsa) He who has ears, let him hear what the Spirit says to the churches; To him who overcomes, I will give to eat of the hidden manna, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no man knows except he who receives it.

(KJV) He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth it.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܕܐܝܬ ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ 2:750 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-02170 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63066-02171 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܕܢܐ ܐܶܕ݂ܢܶܐ 2:227 ܐܕܢܐ Noun ear 4 15 63066-02172 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܫܡܥ ܢܶܫܡܰܥ 2:21753 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 63066-02173 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 63066-02174 - - - - - - No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܳܐ 2:19663 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 63066-02175 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܡܡܠܠ ܡܡܰܠܶܠ 2:12055 ܡܠ Verb speak 273 122 63066-02176 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܠܥܕܬܐ ܠܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:15273 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 63066-02177 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܕܙܟܐ ܕ݁ܠܰܕ݂ܙܳܟ݂ܶܐ 2:5731 ܙܟܐ Verb overcome 115 65 63066-02178 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܬܠ ܐܶܬ݁ܶܠ 2:8784 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-02179 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-021710 - - - - - - No - - -
ܡܢܢܐ ܡܰܢ݈ܢܳܐ 2:12235 ܡܢܢܐ Noun manna 282 126 63066-021711 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-021712 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܡܛܫܝ ܕ݁ܡܰܛܫܰܝ 2:8444 ܛܫܐ Verb hide oneself, hidden, hide 184 90 63066-021713 Third Masculine Singular - Passive Participle APHEL No - - -
ܘܐܬܠ ܘܶܐܬ݁ܶܠ 2:8817 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-021714 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63066-021715 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܚܘܫܒܢܐ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܳܐ 2:7751 ܚܫܒ Noun reckoning, calculation, account 135 72 63066-021716 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܘܪܐ ܚܶܘܳܪܳܐ 2:6577 ܚܘܪ Adjective white 134 72 63066-021717 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-021718 - - - - - - No - - -
ܚܘܫܒܢܐ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܳܐ 2:7751 ܚܫܒ Noun reckoning, calculation, account 135 72 63066-021719 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܡܐ ܫܡܳܐ 2:21612 ܫܡ Noun name 583 225 63066-021720 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܬܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ 2:6372 ܚܕܬ Adjective new 129 70 63066-021721 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܬܒܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ 2:10757 ܟܬܒ Noun book, writing, Scripture 230 107 63066-021722 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-021723 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 63066-021724 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:8686 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 63066-021725 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 63066-021726 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-021727 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܢܣܒ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ 2:13160 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 63066-021728 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.