<-- Revelation 2:17 | Revelation 2:19 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 2:18

Revelation 2:18 - ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܶܐܘܰܛܺܝܪܰܐ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܰܝܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݂ ܢܚܳܫܳܐ ܠܶܒ݂ܢܳܝܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And to the angel and church [So SCHAFF'S text, but not WALTON'S.] which is in Thiatiros, write: These saith the Son of Aloha, who hath his eyes as the flame of fire, and his feet like refined brass.

(Murdock) And to the angel of the church at Thyatira, write: These things saith the Son of God, who hath his eyes like a flame of fire, and his feet like fine brass:

(Lamsa) And unto the angel of the church in Thya-ti'ra write: These things says the Son of God, who has eyes like unto a flame of fire, and whose feet are like fine brass from Lebanon;

(KJV) And unto the angel of the church in Thyatira write; These things saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܡܠܐܟܐ ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ 2:11883 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-02180 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܥܕܬܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ 2:15264 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 63066-02181 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܬܐܘܛܝܪܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܶܐܘܰܛܺܝܪܰܐ 2:22565 ܬܐܘܛܝܪܐ Proper Noun Thyatira 602 233 63066-02182 - - - - - - No - - -
ܟܬܘܒ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ 2:10731 ܟܬܒ Verb write 230 107 63066-02183 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 63066-02184 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-02185 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܒܪܗ ܒ݁ܪܶܗ 2:3245 ܒܪ Noun son 53 40 63066-02186 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-02187 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-02188 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-02189 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63066-021810 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܥܝܢܐ ܥܰܝܢܳܐ 2:15534 ܥܝܢ Noun eye 411 162 63066-021811 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-021812 - - - - - - No - - -
ܫܠܗܒܝܬܐ ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:21342 ܠܗܒ Noun flame 578 223 63066-021813 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܘܪܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ 2:12887 ܢܘܪ Noun fire 334 139 63066-021814 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܪܓܠܘܗܝ ܘܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ 2:19393 ܪܓܠ Noun foot 529 201 63066-021815 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-021816 - - - - - - No - - -
ܢܚܫܐ ܢܚܳܫܳܐ 2:12904 ܢܚܫܐ Noun brass 336 139 63066-021817 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܒܢܝܐ ܠܶܒ݂ܢܳܝܳܐ 2:10981 ܠܒܢܝܐ Adjective of Place Lebanese 235 108 63066-021818 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.