<-- Revelation 2:1 | Revelation 2:3 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 2:2

Revelation 2:2 - ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ ܘܥܰܡܠܳܟ݂ ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܨܶܝܬ݁ ܠܡܶܛܥܰܢ ܠܒ݂ܺܝܫܶܐ ܘܢܰܣܺܝܬ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܘܠܰܝܬ݁ܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) I know thy works, and thy labour, and thy patience, and (that) thou canst not bear evils; and hast tried those who say they are apostles, and are not, and hast found them liars.

(Murdock) I know thy works, and thy toil, and thy patience, and [that] thou canst not endure the wicked; and thou hast tried them who say they are legates, and are not; and thou hast found them liars.

(Lamsa) I know your works, and your labour, and your patience, and how you cannot endure those who are ungodly: you have tried those who say they are apostles, and are not, and you have found them liars:

(KJV) I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil: and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:25883 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 63066-02020 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63066-02021 First Common Singular - - - Yes - - -
ܥܒܕܝܟ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ 2:15082 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 63066-02022 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܥܡܠܟ ܘܥܰܡܠܳܟ݂ 2:15914 ܥܡܠ Noun toil, labour 417 165 63066-02023 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܟ ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ 2:13786 ܣܒܪ Noun patience, endurance 284 127 63066-02024 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܕܠܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ 2:10869 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-02025 - - - - - - No - - -
ܡܨܝܬ ܡܨܶܝܬ݁ 2:12295 ܡܨܐ Verb able 293 129 63066-02026 Second Masculine Singular - Passive Participle PEAL No Second Masculine Singular
ܠܡܛܥܢ ܠܡܶܛܥܰܢ 2:8368 ܛܥܢ Verb bear, carry, carry 180 89 63066-02027 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܠܒܝܫܐ ܠܒ݂ܺܝܫܶܐ 2:2308 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 63066-02028 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܢܣܝܬ ܘܢܰܣܺܝܬ݂ 2:13226 ܢܣܐ Verb tempt, prove, try 341 141 63066-02029 Second Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܠܐܝܠܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ 2:684 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-020210 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܡܪܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ 2:1270 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-020211 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܢܦܫܗܘܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ 2:13487 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 63066-020212 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܫܠܝܚܐ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ 2:21363 ܫܠܚ Participle Adjective apostle, sent one 580 224 63066-020213 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:727 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-020214 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܠܝܬܝܗܘܢ ܘܠܰܝܬ݁ܰܝܗܽܘܢ 2:755 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 63066-020215 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܐܫܟܚܬ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܬ݁ 2:21243 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 63066-020216 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63066-020217 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܕܓܠܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ 2:4184 ܕܓܠ Adjective false, liar 83 52 63066-020218 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.