<-- Revelation 2:19 | Revelation 2:21 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 2:20

Revelation 2:20 - ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܥܠܰܝܟ݁ ܣܰܓ݁ܺܝ ܕ݁ܰܫܒ݂ܰܩܬ݁ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܟ݂ ܐܺܝܙܒ݂ܶܠ ܗܳܝ ܕ݁ܳܐܡܪܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܘܡܰܠܦ݂ܳܐ ܘܡܰܛܥܝܳܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܝ ܠܰܡܙܰܢܳܝܽܘ ܘܡܶܐܟ݂ܰܠ ܕ݁ܶܒ݂ܚܰܝ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) But I have against thee that thou permittest thy wife Izabel, who calleth herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit fornication, and to eat what the sons of idols [WALTON, " To eat the sacrifices of idols."] (eat).

(Murdock) But I have [a charge] against thee, because thou sufferest thy woman Jezabel, who saith she is a prophetess, and teacheth, and seduceth my servants to whoredom, and to eating of the sacrifices of idols.

(Lamsa) Notwithstanding I have a few things against you, because you allowed that woman of yours Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed to idols.

(KJV) Notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 63066-02200 - - - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-02201 - - - - - - No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 63066-02202 - - - - - - No First Common Singular
ܥܠܝܟ ܥܠܰܝܟ݁ 2:15707 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-02203 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܣܓܝ ܣܰܓ݁ܺܝ 2:13927 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 63066-02204 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܕܫܒܩܬ ܕ݁ܰܫܒ݂ܰܩܬ݁ 2:20535 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 63066-02205 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܐܢܬܬܟ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܟ݂ 2:1513 ܐܢܬܬܐ Noun woman, wife 22 25 63066-02206 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܝܙܒܠ ܐܺܝܙܒ݂ܶܠ 2:9067 ܐܝܙܒܠ Proper Noun Jezebel 12 18 63066-02207 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-02208 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܐܡܪܐ ܕ݁ܳܐܡܪܳܐ 2:1268 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-02209 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-022010 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܗ ܢܰܦ݂ܫܳܗ 2:13486 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 63066-022011 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܢܒܝܬܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:12632 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 63066-022012 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝ ܗ݈ܝ 2:5033 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63066-022013 Third Feminine Singular - - - Yes - - -
ܘܡܠܦܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܐ 2:9207 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 63066-022014 Third Feminine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܘܡܛܥܝܐ ܘܡܰܛܥܝܳܐ 2:8293 ܛܥܐ Verb wander, err, forget, deceive, astray, astray, delude 178 88 63066-022015 Third Feminine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܠܥܒܕܝ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܝ 2:15033 ܥܒܕ Noun servant 397 157 63066-022016 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܠܡܙܢܝܘ ܠܰܡܙܰܢܳܝܽܘ 2:5834 ܙܢܐ Verb fornication 118 67 63066-022017 - - - - Infinitive PAEL No - - -
ܘܡܐܟܠ ܘܡܶܐܟ݂ܰܠ 2:834 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 63066-022018 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܕܒܚܝ ܕ݁ܶܒ݂ܚܰܝ 2:4054 ܕܒܚ Noun sacrifice, victim 82 52 63066-022019 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܦܬܟܪܐ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ 2:17476 ܦܬܟܪܐ Noun idol, image 471 182 63066-022020 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.