<-- Revelation 2:24 | Revelation 2:26 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 2:25

Revelation 2:25 - ܗܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) but that which you have, hold, until I come.

(Murdock) but, what ye have, hold fast until I come.

(Lamsa) But hold fast to that which you already have till I come.

(KJV) But that which ye have already hold fast till I come.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-02250 - Masculine Singular - - - No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 63066-02251 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-02252 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 63066-02253 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܚܘܕܘ ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ 2:490 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 63066-02254 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 63066-02255 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ 2:23314 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63066-02256 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63066-02257 First Common Singular - - - Yes - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.