<-- Revelation 3:11 | Revelation 3:13 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 3:12

Revelation 3:12 - ܘܰܕ݂ܙܳܟ݂ܶܐ ܐܶܥܒ݁ܕ݂ܶܗ ܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܒ݂ܰܪ ܠܳܐ ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܘܶܐܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܫܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܝ ܘܰܫܡܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܝ ܘܰܫܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Him who overcometh I will make a column in the temple of my God, and he shall go out no more; and I will write upon him the name of my God, and of Urishlem the new, which descendeth from heaven from my God, and my new name.

(Murdock) Him that is victorious, will I make a pillar in the temple of my God; and he shall not again go out: and I will write upon him the name of my God, and of the new Jerusalem which descendeth from heaven from my God, and my own new name.

(Lamsa) He who overcomes I will make a pillar in the temple of my God, and he shall not go out again: and I will write upon him the name of my God and the name of the new Jerusalem which comes down out of heaven from my God: and I will write upon him my new name.

(KJV) Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God: and I will write upon him my new name.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܕܙܟܐ ܘܰܕ݂ܙܳܟ݂ܶܐ 2:5732 ܙܟܐ Verb overcome 115 65 63066-03120 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܥܒܕܗ ܐܶܥܒ݁ܕ݂ܶܗ 2:14867 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 63066-03121 First Common Singular - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
ܥܡܘܕܐ ܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ 2:15886 ܥܡܘܕܐ Noun pillar 416 164 63066-03122 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܗܝܟܠܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ 2:5167 ܗܝܟܠ Noun temple, sanctuary 103 60 63066-03123 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-03124 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܒܪ ܘܰܠܒ݂ܰܪ 2:3195 ܒܪ Particle outside 235 108 63066-03125 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-03126 - - - - - - No - - -
ܢܦܘܩ ܢܶܦ݁ܽܘܩ 2:13400 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 63066-03127 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܬܘܒ ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:22723 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 63066-03128 - - - - - - No - - -
ܘܐܟܬܘܒ ܘܶܐܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:10717 ܟܬܒ Verb write 230 107 63066-03129 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܥܠܘܗܝ ܥܠܰܘܗ݈ܝ 2:15702 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-031210 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܫܡܐ ܫܡܳܐ 2:21612 ܫܡ Noun name 583 225 63066-031211 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܝ 2:918 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-031212 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܘܫܡܐ ܘܰܫܡܳܐ 2:21603 ܫܡ Noun name 583 225 63066-031213 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܕܝܢܬܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4504 ܕܢ Noun city 252 115 63066-031214 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕܬܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ 2:6372 ܚܕܬ Adjective new 129 70 63066-031215 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܘܪܫܠܡ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ 2:327 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 63066-031216 - - - - - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-031217 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܢܚܬܐ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ 2:12916 ܢܚܬ Verb descend 336 139 63066-031218 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-031219 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܝ ܐܰܠܳܗܝ 2:909 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-031220 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܘܫܡܐ ܘܰܫܡܳܐ 2:21603 ܫܡ Noun name 583 225 63066-031221 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܠܝ ܕ݁ܺܝܠܝ 2:4392 ܕܝܠ Particle own 90 54 63066-031222 - - - - - - No First Common Singular
ܚܕܬܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ 2:6372 ܚܕܬ Adjective new 129 70 63066-031223 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.