<-- Revelation 3:6 | Revelation 3:8 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 3:7

Revelation 3:7 - ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܰܕ݂ܶܠܦ݂ܺܝܰܐ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܩܠܺܝܕ݂ܶܐ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܰܚ ܘܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܳܐܚܶܕ݂ ܘܳܐܚܶܕ݂ ܘܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܰܚ ܀

Translations

(Etheridge) And to the angel of the church which is in Philadelphia write: These saith the Holy, the True, who hath the key of David; who openeth and no man shutteth, [Lit. holdeth.] and who shutteth and no man openeth.

(Murdock) And to the angel of the church which is at Philadelphia, write: These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, who openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth;

(Lamsa) And to the angel of the church in Philadelphia write; These things says he who is the holy one, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no man shuts; and shuts, and no man opens;

(KJV) And to the angel of the church in Philadelphia write; These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth; and shutteth, and no man openeth;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܡܠܐܟܐ ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ 2:11883 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-03070 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܕܬܐ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ 2:15265 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 63066-03071 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܦܝܠܕܠܦܝܐ ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܰܕ݂ܶܠܦ݂ܺܝܰܐ 2:16545 ܦܝܠܕܠܦܝܐ Proper Noun Philadelphia 443 173 63066-03072 - - - - - - No - - -
ܟܬܘܒ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ 2:10731 ܟܬܒ Verb write 230 107 63066-03073 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 63066-03074 - - - Emphatic - - No - - -
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-03075 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܩܕܝܫܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ 2:18161 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 63066-03076 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܫܪܝܪܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ 2:22272 ܫܪ Adjective true, steadfast 598 231 63066-03077 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-03078 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-03079 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63066-030710 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܩܠܝܕܐ ܩܠܺܝܕ݂ܶܐ 2:18643 ܩܠܝܕܐ Noun key 506 194 63066-030711 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܕܘܝܕ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ 2:4227 ܕܘܝܕ Proper Noun David 85 53 63066-030712 - - - - - - No - - -
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-030713 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܦܬܚ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܰܚ 2:17427 ܦܬܚ Verb open 470 182 63066-030714 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܠܝܬ ܘܠܰܝܬ݁ 2:753 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 63066-030715 - - - - - - No - - -
ܕܐܚܕ ܕ݁ܳܐܚܶܕ݂ 2:499 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 63066-030716 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܐܚܕ ܘܳܐܚܶܕ݂ 2:517 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 63066-030717 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܠܝܬ ܘܠܰܝܬ݁ 2:753 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 63066-030718 - - - - - - No - - -
ܕܦܬܚ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܰܚ 2:17427 ܦܬܚ Verb open 470 182 63066-030719 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.