<-- Revelation 4:3 | Revelation 4:5 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 4:4

Revelation 4:4 - ܘܰܚܕ݂ܳܪ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܟ݁ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܩܰܫܺܝܫܺܝܢ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܕ݁ܰܥܛܺܝܦ݂ܺܝܢ ܡܳܐܢܶܐ ܚܶܘܳܪܶܐ ܘܥܰܠ ܩܰܪܩܦ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܟ݁ܠܺܝܠܶܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Around the throne [Thronos.] were seats [Kursothee.] twenty and four; and upon those seats twenty and four presbyters [Kashishee.] sitting, who were robed in white vestments, and upon their heads wore coronets [Kalilee.] of gold.

(Murdock) Around the throne were twenty and four seats; and upon those seats sat twenty and four Elders, who were clothed in white robes, and on whose heads were coronets of gold.

(Lamsa) Round about the throne were four and twenty seats; and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white robes; and they had on their heads crowns of gold.

(KJV) And round about the throne were four and twenty seats: and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment; and they had on their heads crowns of gold.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܕܪ ܘܰܚܕ݂ܳܪ 2:6353 ܚܕܪ Noun surroundings, circle, vagrancy 128 70 63066-04040 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܟܘܪܣܝܐ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ 2:9954 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 63066-04041 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܘܪܣܘܬܐ ܟ݁ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:9951 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 63066-04042 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܣܪܝܢ ܥܶܣܪܺܝܢ 2:16093 ܥܣܪ Numeral twenty 421 166 63066-04043 - - - - - - No - - -
ܘܐܪܒܥܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ 2:1865 ܪܒܥ Numeral four 27 29 63066-04044 - Masculine - - - - No - - -
ܘܥܠܝܗܘܢ ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15698 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-04045 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 63066-04046 - - - - - - No - - -
ܕܟܘܪܣܘܬܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:9944 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 63066-04047 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܣܪܝܢ ܥܶܣܪܺܝܢ 2:16093 ܥܣܪ Numeral twenty 421 166 63066-04048 - - - - - - No - - -
ܘܐܪܒܥܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ 2:1865 ܪܒܥ Numeral four 27 29 63066-04049 - Masculine - - - - No - - -
ܩܫܝܫܝܢ ܩܰܫܺܝܫܺܝܢ 2:19143 ܩܫ Noun elder 522 199 63066-040410 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܕܝܬܒܝܢ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ 2:9594 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 63066-040411 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܕܥܛܝܦܝܢ ܕ݁ܰܥܛܺܝܦ݂ܺܝܢ 2:15479 ܥܛܦ Verb turn, clothe 410 162 63066-040412 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܡܐܢܐ ܡܳܐܢܶܐ 2:11367 ܡܐܢ Noun vessel, garment, utensil, receptacle 247 114 63066-040413 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܘܪܐ ܚܶܘܳܪܶܐ 2:6578 ܚܘܪ Adjective white 134 72 63066-040414 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-040415 - - - - - - No - - -
ܩܪܩܦܬܗܘܢ ܩܰܪܩܦ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ 2:19121 ܩܪܩܦܬܐ Noun head, skull 521 199 63066-040416 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܟܠܝܠܐ ܟ݁ܠܺܝܠܶܐ 2:10147 ܟܠ Noun crown, wreath 216 102 63066-040417 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܕܗܒܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ 2:4203 ܕܗܒ Noun gold 84 52 63066-040418 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.