<-- Revelation 4:5 | Revelation 4:7 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 4:6

Revelation 4:6 - ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܽܘܡܝܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܕ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܡܶܨܥܰܬ݂ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܰܚܕ݂ܳܪܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܣܝܳܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ ܕ݁ܡܰܠܝܳܢ ܥܰܝܢܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܶܝܢ ܘܡܶܢ ܒ݁ܶܣܬ݁ܰܪܗܶܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) And before the throne was a sea of brightness [Zagugitho, Heb. Zechuchith; root, zakak, to shine, be transparent.] like chrystalos; and in the midst of the throne, and around it, and before the throne, four living-ones, [Chaivothee, " animated beings; " from chai, " to live."] who were full of eyes before and behind.

(Murdock) And before the throne, as it were a sea of glass like crystal; and in the midst of the throne, and around it, and before the throne, were four Animals, full of eyes in their front and in their rear.

(Lamsa) And before the throne was a sea of glass resembling crystal: and in the midst of the throne, and round about it, and in front of the throne, were four beasts, full of eyes before and behind.

(KJV) And before the throne there was a sea of glass like unto crystal: and in the midst of the throne, and round about the throne, were four beasts full of eyes before and behind.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܩܕܡ ܘܰܩܕ݂ܳܡ 2:18095 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-04060 - - - - - - No - - -
ܟܘܪܣܝܐ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ 2:9954 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 63066-04061 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܡܐ ܝܰܡܳܐ 2:9299 ܝܡܐ Noun sea 193 95 63066-04062 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܙܓܘܓܝܬܐ ܕ݁ܰܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ 2:5518 ܙܓܘܓܐ Noun glass 110 63 63066-04063 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-04064 - - - - - - No - - -
ܕܘܡܝܐ ܕ݁ܽܘܡܝܳܐ 2:4690 ܕܡܐ Noun likeness, form, image 86 53 63066-04065 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܓܠܝܕܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܕ݂ܳܐ 2:3806 ܓܠܕ Noun crystal, ice 71 48 63066-04066 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܡܨܥܬ ܘܰܒ݂ܡܶܨܥܰܬ݂ 2:12302 ܡܨܥ Noun middle, midst 295 130 63066-04067 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܟܘܪܣܝܐ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ 2:9954 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 63066-04068 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܕܪܘܗܝ ܘܰܚܕ݂ܳܪܰܘܗ݈ܝ 2:6354 ܚܕܪ Noun surroundings, circle, vagrancy 128 70 63066-04069 - Masculine Plural Construct - - No Third Masculine Singular
ܕܟܘܪܣܝܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܣܝܳܐ 2:9945 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 63066-040610 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܪܒܥ ܐܰܪܒ݁ܰܥ 2:1836 ܪܒܥ Numeral four 27 29 63066-040611 - Feminine - - - - No - - -
ܚܝܘܢ ܚܰܝܘܳܢ 2:6989 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-040612 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܕܡܠܝܢ ܕ݁ܡܰܠܝܳܢ 2:11749 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 63066-040613 Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܥܝܢܐ ܥܰܝܢܶܐ 2:15535 ܥܝܢ Noun eye 411 162 63066-040614 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-040615 - - - - - - No - - -
ܩܕܡܝܗܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܶܝܢ 2:18106 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-040616 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 63066-040617 - - - - - - No - - -
ܒܣܬܪܗܝܢ ܒ݁ܶܣܬ݁ܰܪܗܶܝܢ 2:2964 ܒܣܬܪ Particle back, behind, backwards 50 38 63066-040618 - - - Absolute - - No Third Feminine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.