<-- Revelation 5:5 | Revelation 5:7 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 5:6

Revelation 5:6 - ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܒ݁ܡܶܨܥܰܬ݂ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܕ݂ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ ܘܰܕ݂ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܐܶܡܪܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܐܰܝܟ݂ ܢܟ݂ܺܝܣܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ ܫܒ݂ܰܥ ܘܥܰܝܢܶܐ ܫܒ݂ܰܥ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܫܒ݂ܰܥ ܪܽܘܚܶܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܳܢ ܠܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And I saw, in the midst of the presbyters, a Lamb standing, as slain, who had seven horns and seven eyes which are the seven Spirits of Aloha, which are sent forth to all the earth.

(Murdock) And I looked, and in the midst of the Elders stood a lamb, as if slain; and it had seven horns, and seven eyes, which are the seven Spirits of God that are sent into all the earth.

(Lamsa) And I beheld, and lo, in the midst of the elders, stood a Lamb as it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God sent forth into all the earth.

(KJV) And I beheld, and, lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a Lamb as it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God sent forth into all the earth.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܙܝܬ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ 2:6656 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-05060 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܡܨܥܬ ܒ݁ܡܶܨܥܰܬ݂ 2:12299 ܡܨܥ Noun middle, midst 295 130 63066-05061 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܟܘܪܣܝܐ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ 2:9954 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 63066-05062 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܐܪܒܥ ܘܕ݂ܰܐܪܒ݁ܰܥ 2:1867 ܪܒܥ Numeral four 27 29 63066-05063 - Feminine - - - - No - - -
ܚܝܘܢ ܚܰܝܘܳܢ 2:6989 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-05064 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܘܕܩܫܝܫܐ ܘܰܕ݂ܩܰܫܺܝܫܶܐ 2:19133 ܩܫ Noun elder 522 199 63066-05065 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܡܪܐ ܐܶܡܪܳܐ 2:1330 ܐܡܪ Noun lamb, sheep 20 24 63066-05066 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܐܡ ܕ݁ܩܳܐܶܡ 2:18277 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 63066-05067 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-05068 - - - - - - No - - -
ܢܟܝܣܐ ܢܟ݂ܺܝܣܳܐ 2:13084 ܢܟܣ Participle Adjective slaughtered 339 140 63066-05069 - Masculine Singular - - - No - - -
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-050610 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63066-050611 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܩܪܢܬܐ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ 2:19098 ܩܪܢܐ Noun horn, corner 520 198 63066-050612 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܒܥ ܫܒ݂ܰܥ 2:20515 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-050613 - Feminine - - - - No - - -
ܘܥܝܢܐ ܘܥܰܝܢܶܐ 2:15522 ܥܝܢ Noun eye 411 162 63066-050614 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܫܒܥ ܫܒ݂ܰܥ 2:20515 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-050615 - Feminine - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-050616 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ 2:737 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-050617 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܫܒܥ ܫܒ݂ܰܥ 2:20515 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-050618 - Feminine - - - - No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܶܐ 2:19665 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 63066-050619 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-050620 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܫܬܕܪܢ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܳܢ 2:20728 ܫܕܪ Verb send 561 216 63066-050621 Third Feminine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܠܟܠܗ ܠܟ݂ܽܠܳܗ 2:10098 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-050622 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-050623 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.