<-- Revelation 7:8 | Revelation 7:10 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 7:9

Revelation 7:9 - ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܚܙܺܝܬ݂ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܠܡܶܢܝܳܢܶܗ ܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܰܡܨܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܥܰܡ ܘܫܰܪܒ݁ܳܐ ܘܶܐܡܘܳܢ ܘܠܶܫܳܢܺܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܘܰܡܥܰܛܦ݂ܺܝܢ ܐܶܣܛܠܶܐ ܚܶܘܳܪܳܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܶܩܠܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) After these I saw, and, behold, a great assembly, which to number no man was able, from all people and nations and tribes and tongues, were standing before the throne and before the Lamb, arrayed in white robes, and with palms in their hands;

(Murdock) And after these things, I looked, and lo, a great multitude, which no one could number, from all kindreds, and nations, and tribes, and tongues; who stood before the throne, and before the Lamb, clothed in white robes, and palms in their hands;

(Lamsa) After these things, I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of every nation and people, and kindred and tongue, stood before the throne, and in the presence of the Lamb, clothed with white robes and with palms in their hands;

(KJV) After this I beheld, and, lo, a great multitude, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܬܪܟܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ 2:2225 ܐܬܪ Particle afterwards 57 43 63066-07090 - - - - - - No - - -
ܚܙܝܬ ܚܙܺܝܬ݂ 2:6691 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-07091 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܟܢܫܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ 2:10318 ܟܢܫ Noun gathering, multitude, council, assembly, crowd 219 103 63066-07092 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ 2:13928 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 63066-07093 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-07094 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܠܡܢܝܢܗ ܕ݁ܰܠܡܶܢܝܳܢܶܗ 2:12218 ܡܢܐ Noun number 282 126 63066-07095 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܠܝܬ ܠܰܝܬ݁ 2:757 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 63066-07096 - - - - - - No - - -
ܕܡܨܐ ܕ݁ܰܡܨܶܐ 2:12291 ܡܨܐ Verb able 293 129 63066-07097 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-07098 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-07099 - - - - - - No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-070910 - - - - - - No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15819 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 63066-070911 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܘܫܪܒܐ ܘܫܰܪܒ݁ܳܐ 2:22433 ܫܪܒ Noun generation, tribe, family, stock, line 597 230 63066-070912 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܘܐܡܘܢ ܘܶܐܡܘܳܢ 2:1075 ܐܡ Noun people, nation 6 16 63066-070913 - Common Plural Absolute - - No - - -
ܘܠܫܢܝܢ ܘܠܶܫܳܢܺܝܢ 2:11312 ܠܫܢ Noun tongue, language 245 113 63066-070914 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܕܩܝܡܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ 2:18280 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 63066-070915 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-070916 - - - - - - No - - -
ܟܘܪܣܝܐ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ 2:9954 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 63066-070917 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܩܕܡܘܗܝ ܘܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ 2:18096 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-070918 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܐܡܪܐ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ 2:1335 ܐܡܪ Noun lamb, sheep 20 24 63066-070919 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܥܛܦܝܢ ܘܰܡܥܰܛܦ݂ܺܝܢ 2:15490 ܥܛܦ Verb turn, clothe 410 162 63066-070920 Third Masculine Plural - Passive Participle PAEL No - - -
ܐܣܛܠܐ ܐܶܣܛܠܶܐ 2:1547 ܐܣܛܠܐ Noun robe 23 26 63066-070921 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܘܪܬܐ ܚܶܘܳܪܳܬ݂ܳܐ 2:6580 ܚܘܪ Adjective white 134 72 63066-070922 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܐܝܕܝܗܘܢ ܘܒ݂ܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:602 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 63066-070923 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܩܠܐ ܕ݁ܶܩܠܶܐ 2:4846 ܕܩܠܐ Noun tree 96 57 63066-070924 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.