<-- Revelation 9:19 | Revelation 9:21 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 9:20

Revelation 9:20 - ܘܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܩܛܰܠܘ ܒ݁ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܕ݂ܰܝܘܶܐ ܘܠܰܦ݂ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܣܺܐܡܳܐ ܘܕ݂ܰܢܚܳܫܳܐ ܘܰܕ݂ܩܰܝܣܳܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܘܠܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܨܶܝܢ ܐܰܘ ܠܰܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ ܀

Translations

(Etheridge) And the rest of men who were not killed by those plagues, did not repent of the works of their hands, that they should not worship demons and idols of gold and of silver and of brass and of stone and of wood, which can neither see nor hear;

(Murdock) And the residue of men who were not slain by these plagues, repented not of the works of their hands, so as not to worship demons, and idols of gold, and of silver, and brass, and stone, and wood, which cannot see, nor hear.

(Lamsa) And the rest of the men who were not killed by these plagues, neither repented of the works of their hands, that is to say, the worship of devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which can neither see nor hear;

(KJV) And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood: which neither can see, nor hear, nor walk:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܫܪܟܐ ܘܫܰܪܟ݁ܳܐ 2:22474 ܫܪܟ Noun residue, rest, remainder 599 231 63066-09200 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܢܝܢܫܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ 2:1449 ܐܢܫ Noun human 56 40 63066-09201 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-09202 - - - - - - No - - -
ܐܬܩܛܠܘ ܐܶܬ݂ܩܛܰܠܘ 2:18439 ܩܛܠ Verb kill 501 192 63066-09203 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܡܚܘܬܐ ܒ݁ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ 2:11565 ܡܚܐ Noun wound, plague, stroke 264 119 63066-09204 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63066-09205 - Common Plural - - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-09206 - - - - - - No - - -
ܬܒܘ ܬ݁ܳܒ݂ܘ 2:22712 ܬܒ Verb return, repent, answer, vomit 603 233 63066-09207 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-09208 - - - - - - No - - -
ܥܒܕ ܥܒ݂ܳܕ݂ 2:15072 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 63066-09209 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܝܕܝܗܘܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:569 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 63066-092010 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-092011 - - - - - - No - - -
ܢܣܓܕܘܢ ܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ 2:13960 ܣܓܕ Verb worship, homage 360 146 63066-092012 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܕܝܘܐ ܠܕ݂ܰܝܘܶܐ 2:4372 ܕܝܘܐ Noun devil, demon 89 54 63066-092013 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܦܬܟܪܐ ܘܠܰܦ݂ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ 2:17473 ܦܬܟܪܐ Noun idol, image 471 182 63066-092014 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܕܗܒܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ 2:4203 ܕܗܒ Noun gold 84 52 63066-092015 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܣܐܡܐ ܘܰܕ݂ܣܺܐܡܳܐ 2:13656 ܣܐܡܐ Noun silver, money 356 145 63066-092016 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܢܚܫܐ ܘܕ݂ܰܢܚܳܫܳܐ 2:12902 ܢܚܫܐ Noun brass 336 139 63066-092017 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܩܝܣܐ ܘܰܕ݂ܩܰܝܣܳܐ 2:18591 ܩܝܣܐ Noun timber, tree, wood 504 193 63066-092018 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܟܐܦܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ 2:9769 ܟܐܦ Noun stone, rock 202 98 63066-092019 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-092020 - Common Plural - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-092021 - - - - - - No - - -
ܠܡܚܙܐ ܠܡܶܚܙܳܐ 2:6702 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-092022 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-092023 - - - - - - No - - -
ܠܡܫܡܥ ܠܡܶܫܡܰܥ 2:21746 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 63066-092024 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܡܨܝܢ ܡܨܶܝܢ 2:12294 ܡܨܐ Verb able 293 129 63066-092025 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 63066-092026 - - - - - - No - - -
ܠܡܗܠܟܘ ܠܰܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ 2:5217 ܗܠܟ Verb walk 104 60 63066-092027 - - - - Infinitive PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.