<-- Romans 9:33 | Romans 10:2 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 10:1

Romans 10:1 - ܐܰܚܰܝ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܝ ܘܒ݂ܳܥܽܘܬ݂ܝ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܢܺܚܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) My brethren, (it is) the wish [Or, will.] of my heart, and my prayer to Aloha concerning them, that they may be saved.

(Murdock) My Brethren, The desire of my heart, and my intercession with God for them, is, that they might have life.

(Lamsa) MY brethren, my heart's desire and prayer to God for Is'ra-el is that they might be saved.

(KJV) Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is, that they might be saved.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62045-10010 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܨܒܝܢܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ 2:17542 ܨܒܐ Noun will, desire 472 183 62045-10011 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܒܝ ܕ݁ܠܶܒ݁ܝ 2:10946 ܠܒ Noun heart 233 108 62045-10012 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܘܒܥܘܬܝ ܘܒ݂ܳܥܽܘܬ݂ܝ 2:3043 ܒܥܐ Noun prayer, petition 50 38 62045-10013 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܕܠܘܬ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ 2:11126 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62045-10014 - - - - - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-10015 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܠܦܝܗܘܢ ܚܠܳܦ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:7199 ܚܠܦ Particle for, instead 144 76 62045-10016 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܢܚܘܢ ܕ݁ܢܺܚܽܘܢ 2:6891 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 62045-10017 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.