<-- Romans 11:18 | Romans 11:20 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 11:19

Romans 11:19 - ܘܰܟ݂ܒ݂ܰܪ ܬ݁ܺܐܡܰܪ ܕ݁ܣܰܘܟ݁ܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܫܰܚ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܗܶܝܢ ܐܶܬ݁ܛܥܶܡ ܀

Translations

(Etheridge) And perhaps thou wilt say, The branches were cut off, and I in their place am engrafted:

(Murdock) And shouldst thou say, The branches were plucked off, that I might be grafted into their place.

(Lamsa) Perhaps you may say, The branches were cut off that I might be grafted in their place.

(KJV) Thou wilt say then, The branches were broken off, that I might be graffed in.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܒܪ ܘܰܟ݂ܒ݂ܰܪ 2:9792 ܟܒܪ Particle perhaps, long ago 204 99 62045-11190 - - - - - - No - - -
ܬܐܡܪ ܬ݁ܺܐܡܰܪ 2:1318 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62045-11191 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܕܣܘܟܐ ܕ݁ܣܰܘܟ݁ܶܐ 2:14138 ܣܘܟܐ Noun branch 365 148 62045-11192 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܬܦܫܚ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܫܰܚ 2:17337 ܦܫܚ Verb break off, cut off 467 181 62045-11193 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܕܐܢܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ 2:1373 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62045-11194 First Common Singular - - - No - - -
ܒܕܘܟܝܬܗܝܢ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܝܳܬ݂ܗܶܝܢ 2:4234 ܕܘܟ Noun place 86 53 62045-11195 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Feminine Plural
ܐܬܛܥܡ ܐܶܬ݁ܛܥܶܡ 2:8345 ܛܥܡ Verb taste, grafted, graft, partake 179 88 62045-11196 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.