<-- Romans 12:12 | Romans 12:14 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 12:13

Romans 12:13 - ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܺܝܢ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܪܳܚܡܺܝܢ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) distributing to the necessity of the saints. Be kind to strangers.

(Murdock) Be communicators to the wants of the saints. Be kind to strangers.

(Lamsa) Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.

(KJV) Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5105 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-12130 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܡܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܺܝܢ 2:21047 ܫܘܬܦ Verb partaker 570 220 62045-12131 Third Masculine Plural - Participles ESHTAPHAL No - - -
ܠܣܢܝܩܘܬܐ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ 2:14626 ܣܢܩ Noun need, necessity, lack, want 383 153 62045-12132 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܩܕܝܫܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ 2:18149 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62045-12133 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5105 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-12134 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܪܚܡܝܢ ܪܳܚܡܺܝܢ 2:29800 ܪܚܡ Verb love, mercy, mercy, compassion 537 207 62045-12135 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܟܣܢܝܐ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ 2:881 ܐܟܣܢܝܐ Adjective guest, stranger 16 21 62045-12136 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.