<-- Romans 16:16 | Romans 16:18 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 16:17

Romans 16:17 - ܒ݁ܳܥܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܬ݂ܶܙܕ݁ܰܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܦ݂ܳܠܰܓ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܟ݂ܫܽܘܠܶܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܺܠܶܦ݂ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܪܰܚܩܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) But I beseech of you, my brethren, beware of them who make divisions and scandals apart from the doctrine which you have learned; and be distant from them.

(Murdock) And I beseech you, my Brethren, that ye beware of them who cause divisions and stumblings [among you], aside from the doctrine which ye have learned: and that ye stand aloof from them.

(Lamsa) Now I beseech you, my brethren, beware of those who cause divisions and offences contrary to the doctrine which you have been taught; keep away from them.

(KJV) Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܥܢܐ ܒ݁ܳܥܶܢܳܐ 2:2993 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62045-16170 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No First Common Singular
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62045-16171 - - - - - - No - - -
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 62045-16172 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62045-16173 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܕܬܙܕܗܪܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܙܕ݁ܰܗܪܽܘܢ 2:5617 ܙܗܪ Verb heed, beware of, care of, warn 111 64 62045-16174 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62045-16175 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-16176 - Common Plural - - - No - - -
ܕܦܠܓܘܬܐ ܕ݁ܦ݂ܳܠܰܓ݂ܘܳܬ݂ܳܐ 2:16711 ܦܠܓ Noun division, portion, separation 447 175 62045-16177 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܟܫܘܠܐ ܘܡܰܟ݂ܫܽܘܠܶܐ 2:10695 ܟܫܠ Noun offense, scandal 273 122 62045-16178 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܒܕܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ 2:14982 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62045-16179 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܒܪ ܠܒ݂ܰܪ 2:3196 ܒܪ Particle outside 235 108 62045-161710 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62045-161711 - - - - - - No - - -
ܝܘܠܦܢܐ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ 2:9168 ܝܠܦ Noun teaching, instruction, doctrine 190 92 62045-161712 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܢܬܘܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1486 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-161713 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܝܠܦܬܘܢ ܝܺܠܶܦ݂ܬ݁ܽܘܢ 2:9223 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 62045-161714 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܕܬܬܪܚܩܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܪܰܚܩܽܘܢ 2:19884 ܪܚܩ Verb away, remove, depart 538 207 62045-161715 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62045-161716 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܡܢܗܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ 2:12185 ܡܢ Particle from 281 125 62045-161717 - - - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.