<-- Romans 16:21 | Romans 16:23 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 16:22

Romans 16:22 - ܫܳܐܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܛܶܪܛܺܝܳܘܣ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) I, Tertios, who have inscribed this epistle in our Lord, ask for your peace.

(Murdock) I Tertius, who have written this epistle, salute you in the Lord.

(Lamsa) I Ter'tius, who wrote this epistle, salute you in the LORD.

(KJV) I Tertius, who wrote this epistle, salute you in the Lord.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܐܠ ܫܳܐܶܠ 2:30053 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62045-16220 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62045-16221 First Common Singular - - - Yes - - -
ܒܫܠܡܟܘܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ 2:21567 ܫܠܡ Noun peace, salute, salutation 582 225 62045-16222 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62045-16223 First Common Singular - - - No - - -
ܛܪܛܝܘܣ ܛܶܪܛܺܝܳܘܣ 2:8413 ܛܪܛܝܘܣ Proper Noun Tertius 182 89 62045-16224 - - - - - - No - - -
ܕܟܬܒܬ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ 2:10708 ܟܬܒ Verb write 230 107 62045-16225 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܓܪܬܐ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ 2:209 ܐܓܪܬܐ Noun letter, epistle 3 15 62045-16226 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܡܪܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ 2:12365 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 62045-16227 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.