<-- Romans 1:26 | Romans 1:28 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 1:27

Romans 1:27 - ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܶܟ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܫܒ݂ܰܩܘ ܚܫܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܢܶܩܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܫܬ݁ܰܪܰܚܘ ܒ݁ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܘܕ݂ܶܟ݂ܪܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܶܟ݂ܪܳܐ ܒ݁ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܘܦ݂ܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕ݁ܙܳܕ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܒ݁ܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܩܰܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) And also their males likewise left the natural use of their females, and were inflamed with concupiscence one with another, and male with male wrought shamefulness, and the just retribution for their perverseness in themselves received.

(Murdock) And so also their males forsook the use of females, which is natural, and burned with lust toward one another; and, male with male, they did what is shameful, and received in themselves the just recompense of their error.

(Lamsa) And likewise also their men have left the natural use of the women and have run wild with lust toward one another, male with male committing shameful acts, and receiving in themselves the due recompense of their error.

(KJV) And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompence of their error which was meet.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܬܘܒ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ 2:22722 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 62045-01270 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-01271 - - - - - - No - - -
ܕܟܪܝܗܘܢ ܕ݁ܶܟ݂ܪܰܝܗܽܘܢ 2:4633 ܕܟܪ Adjective male 92 55 62045-01272 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62045-01273 - - - Emphatic - - No - - -
ܫܒܩܘ ܫܒ݂ܰܩܘ 2:20577 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62045-01274 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܚܫܚܬܐ ܚܫܰܚܬ݂ܳܐ 2:7827 ܚܫܚ Noun use, usage, using, need 162 83 62045-01275 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܝܢܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܢܳܐ 2:9922 ܟܢ Noun nature 213 102 62045-01276 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܩܒܬܐ ܕ݁ܢܶܩܒ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:13546 ܢܩܒ Noun female 350 143 62045-01277 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܫܬܪܚܘ ܘܶܐܫܬ݁ܰܪܰܚܘ 2:22455 ܫܪܚ Denominative passion 598 231 62045-01278 Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
ܒܪܓܬܐ ܒ݁ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ 2:19344 ܪܓ Noun desire, lust 529 201 62045-01279 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62045-012710 - Masculine - - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62045-012711 - - - - - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62045-012712 - Masculine - - - - No - - -
ܘܕܟܪܐ ܘܕ݂ܶܟ݂ܪܳܐ 2:4634 ܕܟܪ Adjective male 92 55 62045-012713 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62045-012714 - - - - - - No - - -
ܕܟܪܐ ܕ݁ܶܟ݂ܪܳܐ 2:4631 ܕܟܪ Adjective male 92 55 62045-012715 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܗܬܬܐ ܒ݁ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ 2:2428 ܒܗܬ Noun shame 37 33 62045-012716 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܒܕܘ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ 2:14979 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62045-012717 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܦܘܪܥܢܐ ܘܦ݂ܽܘܪܥܳܢܳܐ 2:17150 ܦܪܥ Noun recompense, retribution 439 171 62045-012718 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܙܕܩ ܕ݁ܙܳܕ݂ܶܩ 2:5590 ܙܕܩ Verb justify, right, fitting, approve 110 63 62045-012719 - Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-012720 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܠܛܥܝܘܬܗܘܢ ܠܛܳܥܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ 2:8338 ܛܥܐ Noun error, deception, mistake 178 88 62045-012721 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܒܩܢܘܡܗܘܢ ܒ݁ܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ 2:18706 ܩܢܡ Noun person, individual, substance 510 195 62045-012722 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܩܒܠܘܗܝ ܩܰܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ 2:17982 ܩܒܠ Verb appeal to, accuse, receive, take, present, oppose 487 188 62045-012723 Third Masculine Plural - Perfect PAEL No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.